velikost textu

Genderová analýza ženských hrdinek v počítačových hrách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderová analýza ženských hrdinek v počítačových hrách
Název v angličtině:
Gender analysis of the of female heroines in computer games
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Krobová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Id práce:
125912
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Počítačové hry, gender, film, reprezentace, feminismus, nová média, krása
Klíčová slova v angličtině:
Computer games, gender, movies, representation, feminism, new media, beauty
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na genderovou analýzu ženských postav v počítačových hrách, konkrétně pak na žánr akčních počítačových her. Všímá si zcela specifické situace, ve které ženské postavy vykazují výrazně ambivalentní status – vykazují jasně femininní charakteristiky, pohybují se ale v jasně maskulinním prostoru a věnují se archetypálně jasně maskulinním činnostem. Práce se tak analýzou konkrétních hratelných postav snaží zjistit, zda počítačové hry jako nové médium svým ztvárněním ženských postav přispívají k produkci a reprodukci genderových stereotypům, zda tyto stereotypy dekonstruuje a mění, nebo zda dokonce vytváří stereotypy nové. Součástí analýzy je jak samotná analýza reprezentace ženských postav v audiovizuální, respektive narativní složce počítačových her, tak analýza samotné interaktivní složky – tedy samotného hraní. V tomto smyslu se tak práce snaží zjistit, jak ženské postavy vypadají, zda se prezentují archetypálně femininními nebo maskulinními charakteristikami a jaké slasti jejich hraní může nabízet pro mužské i ženské hráče (a zda je v těchto slastech nějaký rozdíl). Práce se také věnuje možnému subverzivnímu čtení a chápání počítačových postav i implikací v kontextu queer studií, které takové čtení nabízí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work focuses on a gender analysis of female characters in video games, specifically the action genre of computer games in which players play from the perspective of a third party (ie see a playable character on canvas). Pays attention to very specific situations in which the female figure is markedly ambivalent status - show clearly feminine characteristics, it moves but clearly masculine space and pay the archetypal clearly masculine activities. Working with so anlýzou konrkétních computer games and playable characters trying to determine whether computer games as a new medium for his portrayal of female characters contribute to gender stereotypes and whether, therefore, become another medium, that these stereotypes produces and reproduces that deconstructs these stereotypes and changing, or whether it even creates new stereotypes. The analysis is the analysis itself as a representation of female characters in visual, narrative or folder of computer games and interactive component analysis itself - that is playing. In this sense, the work seeks to determine how the female characters look if they present archetypal feminine or masculine characteristics and what pleasure playing them can offer both male and female players. In conclusion, the work also attempts to describe the transformations which individual characters underwent a series of computer and computer subversive reading of characters and implications in the context of queer studies that offers such a reading. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Krobová 2.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Krobová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Krobová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 498 kB