velikost textu

Star - sportovní časopis první republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Star - sportovní časopis první republiky
Název v angličtině:
Star - sport magazine of the first czechoslovak republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martin Hoffmann
Vedoucí:
PhDr. David Lukšů
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
125869
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Star, týdeník, časopis, Melantrich, sport, žurnalistika, Československo, první republika
Klíčová slova v angličtině:
Star, weekly, magazine, Melantrich, sport, journalism, Czechoslovakia, first republic
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce mapuje vývoj sportovního obrázkové časopisu Star, který vycházel v letech 1926 – 1938 v československém tiskařském domě Melantrich. Prostřednictvím Staru jsem také se snažil osvětlit situaci, v jaké se česká sportovní novinařina nacházela ve 20. a 30. letech 20. století. V textu jsou zachyceny jak okolnosti vzniku Staru, tak příčiny jeho zániku těsně před podepsáním Mnichovské dohody zástupci Velké Británie, Francie, Německa a Itálie. Zaměřil jsem se také na sportovní novináře a fotografy, kteří tento týdeník vytvářeli. A to zejména na Miloslava Josefa Horáčka, Huga Jindřicha Slípku, Antonína Františka Šulce, Karla Bureše, Karla Hájka a Svatopluka Sovu. Dále jsem v textu představil i několik dalších významných českých i zahraničních sportovců, jejichž články se v časopise objevovaly. Kromě toho jsem v práci popsal politické a společenské prostředí, v jakém Star vznikal. Věnoval jsem se i vývoji sportovního hnutí a stavu sportovního zpravodajství v období první republiky v Československu. K získání potřebných informací jsem analyzoval všech 13 ročníků časopisu Star, dále pak vybrané ročníky Českého slova, Národních listů, Lidových novin a Rudého práva a množství další literatury. Na základě zjištěných informací se mi podařilo sestavit komplexní pohled na sportovní časopis Star, čímž jsem (snad) přispěl k zmapovaní meziválečné historie české sportovní novinařiny.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis aims to illuminate evolution of sports illustrated magazine Star, which was published in years 1926-1938 in Czech publishing house Melantrich. Magazine Star was also used to illuminate the situation of Czech sports journalism in 1920’ and 1930’. Thesis describes the very beginning of Star and also clarifies its extinction right before signing of the Munich Agreement by Great Britain, France, Germany and Italy. It also focuses on sports journalists, who had the main impact on this magazine, and several important Czech and world famous athletes, whose articles were published in STAR. Paper also presents political a social environment in Czechoslovak republic after WWI and describes the state of Czech sports journalism in main newspapers. All published issues of Star were analysed to get information to write this thesis, as well as many years of Czech newspapers České slovo, Národní listy, Lidové noviny a Rudé právo and several other books. The findings from this research show a complex view of sports illustrated magazine Star and offer insights into history of Czech sports journalism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Hoffmann 5.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Martin Hoffmann 5.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Hoffmann 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Hoffmann 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. David Lukšů 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 48 kB