velikost textu

Specifická úloha artefiletiky jako vnějšího konceptu se záměrem budování vnitřních prekonceptů a selfkonceptů u mladých lidí po prodělané psychotické zkušenosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifická úloha artefiletiky jako vnějšího konceptu se záměrem budování vnitřních prekonceptů a selfkonceptů u mladých lidí po prodělané psychotické zkušenosti
Název v angličtině:
Specific role of art-philetic approach as an objective concept to build up inner pre-concepts and self-concepts on young people after psychotic episode
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
doc. Jitka Géringová, Ph.D.
Id práce:
125865
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Témata, kterými se zde zabývám, se netýkají otázky postupu při léčbě (psychoterapii) psychotické nemoci. Můj zájem se soustředí na samotné mladé lidi, kteří mají za sebou zkušenost s atakou této nemoci. Předpokládám, že proces sebeobjevování, sebepoznávání a sebepřijetí je u nich možný stejně, jako u jiných mladých lidí. V tomto směru je potřeba vymezit oblast působení mimo klinickou praxi, která v dalším rozvoji člověka očekává spíše komplikace. Ve své praxi se setkávám s velkým počtem mladých lidí, kteří poté, co se vyléčili z nemoci, mají potřebu bilancovat a hledat nové životní cesty. Prodělaná psychotická porucha znamená životní zlom, ale v tuto chvíli se už stává něčím vedlejším, tito lidé nemyslí na nemoc jako na symptomy, ale jako na existenciální situaci. Řeší své osobní, vývojové a vztahové krize de facto stejně jako jiní mladí lidé. V Mezinárodní klasifikaci nemocí se takové „stavy“ neuvádějí. Nevystačíme však s pouhou edukací v oblasti výtvarného projevu u těchto lidí. Setkáváme se tu s člověkem, který řeší dilemata, hledá odpovědi na životní otázky, má specifickou zkušenost, a proto jedinečný způsob nahlížení na svět. V tradičním didaktickém pojetí je každý takový projev komplikací, která se odchyluje od běžných edukativních postupů. Moje otázky se soustředí na využití tvorby jako možnosti vedení k sebepoznávání a osobnostnímu rozvoji. Je však potřeba, aby tvorba nebyla náhodná, tedy, aby v rámci působení na člověka byl využit koncept, který sleduje ověřený efekt. Jako východisko jsem použila cíle artefiletiky, které sledují možnost sebepoznávání a osobnostního rozvoje prostřednictvím výchovného působení tvořivé hry. Psychotickou zkušenost jsem uchopila jako krizovou situaci a pro vymezení dalších konceptů jsem využila teorie, které téma krize rozpracovávají. Do konceptu zahrnuji také osobnost mladého člověka obecně, aby bylo možné odlišit krizovou zkušenost od potenciálu člověka jako takového – protože v popředí mého zájmu není krizová situace, ale člověk, který situaci zažívá. K určování prekonceptů a jejich aplikaci v modelech konceptů jsem vyšla ze zkušeností, které mám jak z klinicko-terapeutické praxe, tak z praxe sociálně- psychologických služeb. Cíl, který sleduji, se týká možnosti vybudování autonomie mladého člověka, proti závislosti na neadaptivních strategiích, a z toho vyplývající svobodné a zodpovědné volby své životní dráhy, po prudkém zvratu na životní cestě. Základním konceptem, ze kterého jsem při řešení problému vyšla, byly cíle artefiletiky.
Abstract v angličtině:
Summary The subject I am interested in, is not about therapeutic interventions of psychotic disorder. I am concerning on young people as they are, although they suffer by any disorder. I presume they are able to reflect themselves, their inner experience and to work on self-acceptance and growth in the same way as other young people. For that kind of process is important to determine the range of professional area out of clinical practice because in clinical area are expected complications in personality development. I meet with a lot of young people they have experience with psychotic episode but they do not need therapeutic treatment any more. This experience means quite fault in their lives but now is all over and young people appreciate it as existential theme. They need to account and to close this experience and to seek other new ways to continue in their lives. They solve personal, development and relationship crisis as other young people do. It is nothing symptomatic. Simple school education in arts is also not enough because there is no place for a person who complicates the didactics because of his/her specific point of view on the things determined by his/her specific experience. I ask if it was possible to lead creative activities on purpose to give a chance to develop self-esteem and to support the growth of personality. That means how to use the creativity in intentional way knowing about effect. Psychotic experience is applied on a model of crisis and is perceived as such. I use also theory of young man personality to differentiate the crisis experience from young person himself, because I concern on young people like this, with their crisis experience. Pre-concepts I designate from my practice in two institutions, one is working on clinical area and other is offering social-psychological service. I applied these pre- concepts on models explicated concepts. The purpose is related to build autonomy of young person to release his/her non- adaptive strategies and to lead him/her to choose the direction of his/her life without restrain but responsible. The basic concept I result from to solve the project was the concept of aims of art-philetic approach.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 3.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jitka Géringová, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 296 kB