velikost textu

Problém v integraci dětí cizinců do školského vzdělávacího systému v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problém v integraci dětí cizinců do školského vzdělávacího systému v České republice
Název v angličtině:
Problems in integration of foreign children in educational system of the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Myslivečková
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Klusáček
Id práce:
125862
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Integrace dětí cizinců, sociální integrace, systémová integrace, vzdělávací systém, základní škola, bariéry v procesu
Klíčová slova v angličtině:
Integration of foreign children, social integration, systemm integration, educational system, primary school, barriers in integrational process
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problémy, které nastávají v integraci žáků cizinců do školského vzdělávacího systému v České republice a které musejí tito žáci v průběhu procesu začleňování překonávat. Problematika integrace dětí cizinců je velmi důležitým a duálním tématem, nedostává se jí však náležité pozornosti. Práce si klade za cíl konfrontaci teoretických koncepcí a plánů integrace s informacemi o jejich průběhu a naplňování v praxi. Díky uskutečněným rozhovorům s lidmi, kteří se na integraci dětí cizinců přímo podílí, tedy s pedagogy, jejich asistenty a pracovníky nestátních neziskových organizací, upozorňuje práce na problémy a bariéry, které v procesu integrace nastávají, a které musí tito lidé spolu s dětmi cizinci překonávat. Efektivitu integrace žáků cizinců na základních školách hodnotí pomocí teorie integrace Davida Lockwooda, jejíž dimenze představují jednotlivé bariéry úspěšného začleňování dětí cizinců do českého školního prostředí i celé společnosti. Přesto, že z analýzy rozhovorů vyplynulo, že aktér, který by se měl o integraci dětí cizinců do vzdělávacího systému zasluhovat nejvíce, tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nevyvíjí téměř žádnou aktivitu, díky snaze a ochotě pedagogů se přesto daří tyto žáky do školního prostředí i do společnosti vcelku dobře začlenit.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor´s theses deals with problems which are setted in the integration of foreign pupils into educational system in Czech republic and which are needed to overcome during the integrational process by these pupils. The issue of the foreign children integration is really important and actual topic, but doesn´t have the appropriate attention. The goal of this bachelor´s theses is the confrontation of theoretical conceptions and plans of integration whig informations about it´s process and implementation in reality. Because of made talks with people who are contributing the integration of foreign children, the pedagogues, thein assistants and non-governanmental organization workers, this bachelor´s theses is pointing out the problems and the barrier which are setted in integrational process and which needed to master by these people and foreign children. The efficiency of the foreign pupils integration in primary schools is evaluated by the theory of integration by David Lockwood, which dimensions represents the barriers of successful inclusion of foreign children into czech school educational system and whole society. From analysis of talks resulted than the actor, Ministry of Education, who should endeavor the most in the problem of integration of foreign children into primary schools, does almou no aktivity, but thanks effort and willingness from pedagogues the integration of these children into school environment and into whole society is generally successful.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Myslivečková 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Myslivečková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Myslivečková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Klusáček 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB