velikost textu

Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod v právní úpravě České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod v právní úpravě České republiky
Název v angličtině:
Natural medicinal resources and sources of natural mineral water in the legislation of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Křesťanová
Vedoucí:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
125857
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přírodní léčivé zdroje, Zdroje přírodních minerálních vod, Lázeňský zákon
Klíčová slova v angličtině:
Natural medicinal resources, Sources of natural mineral waters, Spa Act
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod na území České republiky. Ta díky své pestré geologické stavbě disponuje značným množstvím těchto zdrojů, které mohou být v závislosti na svých fyzikálních vlastnostech a chemickém složení využívány buď k léčebným účelům v rámci poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, anebo ke stáčení a k výrobě balených minerálních vod. Uvedené zdroje představují jedinečné přírodní bohatství, je nutné se k nim s tímto vědomím chovat a dostatečně je chránit. To mimo jiné znamená rovněž nastavení takové úrovně právní ochrany, která zajistí využívání zdrojů pouze v rozsahu a za podmínek, které je negativně neovlivní a zajistí jejich zachování i pro další generace. V současné době je tato oblast upravena zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) a příslušnými prováděcími předpisy. Rigorózní práce si klade za cíl představit tuto právní úpravu co nejkomplexněji a ve sporných otázkách nalézt rovněž možná právní východiska.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with use of natural medicinal resources and sources of natural mineral water in the Czech Republic. This, due to its varied geological structure, has an extensive quantity of these sources, which can be, in dependance on its physical properties and chemical composition, used either for medical purposes within the frame of spa medical rehabilitation rendition or for bottling and production of bottled mineral water. These resources represent a unique natural wealth, and it is necessary to use them according to this foreknowledge and properly protect them. Among other things, it also means setting of such level of legal protection, which ensures their use only to the extent and under the conditions, that won´t negatively affect them and ensure their preservation for future generations. Nowadays is this matter regulated by Act No. 164/2001 Coll., regarding natural medicinal resources, sources of natural mineral water, natural spas and health-resorts and related law amendments (Spa Act) and respective implementing regulations. This thesis aims to introduce this legislation as complex as possible and to outline possible legal recourses of controversial issues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Křesťanová 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Lucie Křesťanová 73.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Křesťanová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Křesťanová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 247 kB