velikost textu

Vliv single transferable vote na vnitrostranické soupeření ve volbách do irské poslanecké sněmovny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv single transferable vote na vnitrostranické soupeření ve volbách do irské poslanecké sněmovny
Název v angličtině:
Influence of single transferable vote on intraparty competition in the Republic of Ireland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ladislav Novák
Vedoucí:
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Id práce:
125851
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Single transferable vote, STV, vnitrostranické soupeření, brokerage, Irsko, Dáil Éireann, volební systémy
Klíčová slova v angličtině:
Single transferable vote, STV, intraparty competition, brokerage, Dáil Éireann, electoral systems
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá fungováním volebního systému single transferable vote a jeho dopady na politický systém. Nejprve je zmíněný systém představen, aby byly následně identifikovány jeho hlavní přednosti a nedostatky. Práce se zejména zaměřuje na vliv systému na vztahy mezi politickými aktéry, a to konkrétně ve volbách do poslanecké sněmovny v Irsku. Primární důraz je kladen na objasnění vztahu mezi kandidáty do poslanecké sněmovny téže strany, mezi kterými vzniká jev označovaný jako vnitrostranické soupeření. Autor v práci hledá odpověď na otázku, zda je single transferable vote příčinou vnitrostranického soupeření, zkoumá podobu konfliktu mezi spolustraníky a popisuje jeho důsledky na poměry uvnitř stranických organizací. Sekundárně se autor v práci věnuje povaze vztahů mezi kandidáty či poslanci a voliči jejich obvodu. Zkoumá, zda je single transferable vote odpovědný za těsnou vazbu mezi nimi a značnou koncentraci poslanců na práci pro obvod. Pracuje s koncepty klientelismu a brokerage. Poslední okruh, kterému se práce věnuje, jsou politické strany v kontextu single transferable vote. Je zkoumán jeho vliv na kohezi stran, na disciplinovanost straníků a vztah stranických center ke kandidátům či poslancům. Také se dotýká tématu napětí mezi centry stran a místními strukturami.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with working of single transferable vote electoral system and its effects on political system. First the system is introduced and subsequently the main benefits and deficiencies are identified. The thesis especially aims at its effects on relations between political actors, specifically at Dáil elections in Ireland. Primary focus is laid on clarifying the relation among Dáil candidates from the same party. Among them a phenomenon called intra- party competition appears. The author searches if the single transferable vote is responsible, examines the nature of the conflict and describes the consequences for relations within parties. Secondary the author focuses on the nature of relations between candidates or deputies and their constituents. He examines, if the transferable vote is responsible for increased closeness of those relations, and for significant concentration of deputies on constituency work. The author uses clientelism and brokerage concepts. The last part of the thesis deals with political parties in context of the single transferable vote. The influence on cohesion, party discipline and relations of the party centers to candidates and deputies is examined. The thesis also concerns certain tensions between party centers and local structures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ladislav Novák 2.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ladislav Novák 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ladislav Novák 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ladislav Novák 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 629 kB