velikost textu

Typologie týmových rolí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Typologie týmových rolí
Název v angličtině:
Typology of team roles
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Lexová
Vedoucí:
Mgr. Michal Osuský
Oponent:
Mgr. Hana Pacáková
Id práce:
125849
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tým, týmová spolupráce, týmové role, týmová analýza, nástroje týmové analýzy, Bělohlávek, Parker, MBTI, Tuckman
Klíčová slova v angličtině:
Team, teamwork, team roles, team analysis, instruments of team analysis, Bělohlávek, Parker, MBTI, Tuckman
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá pojmy aktuální týmové role, osobnostních dispozic a fází vývoje týmu, které jsou v teorii často dávány do souvislosti. Existují jejich různé typologie a kategorizace. Ve většině případů byl také navržen nástroj, který slouží k odhalování aktuální týmové role, osobnostních dispozic nebo fáze vývoje týmu v rámci týmové nebo skupinové analýzy. Tyto nástroje jsou poté využívány při sestavování týmů nebo zvýšení efektivity týmové práce. Jejich aplikace a výsledky však přináší různorodé informace. Tato práce srovnává pět nástrojů týmové analýzy, jejich aplikaci, validitu, administraci a souvislosti. Závěrečná zjištění pak shrnují, zda jsou tyto nástroje kompatibilní, komplementární nebo si odporují. Dále bylo zjištěno, nakolik jsou tyto nástroje subjektivně hodnoceny jako odpovídající a zda jsou schopny odhalit týmovou roli, osobnostní dispozice a fázi vývoje týmu. Jako nejlépe subjektivně hodnocené nástroje při zkoumání týmu se ukázaly Bělohlávkův test týmových rolí a test osobnostních typů MBTI, jejichž vyšší míra souvislosti také poukazuje na souvislost aktuální týmové role a osobnostních dispozic, jak bylo předpokládáno.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with concepts of current team roles, personal dispositions and stages of teamwork development, which in theory are often thought to be related. There have been formed different typologies and categorisations of team roles, personality types and stages of teamwork. In most cases there was also designed an instrument, which is used to detect the current team role, personality type or stage of team development within a team or group analysis. These instruments are then used in teambuilding and to increase the effectiveness of teamwork. But their application and results bring different information. This work compares five instruments of team analysis, their application, validity, administration and connections. Final findings summarize, if these instruments are compatible, complementary or contradictory. The conclusions also show, if these instruments are subjectively assessed as appropriate and whether the instruments are able to detect team role, personal dispositions and stage of team development. Subjectively assessed as the best instruments for team analysis were showed Bělohlávek team roles test and MBTI personality type test, the higher level of their connection also highlights the link between current team roles and personality dispositions, as expected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Lexová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Lexová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Lexová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Osuský 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Pacáková 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 151 kB