velikost textu

Porovnání marketingové komunikace značek Hyundai, ŠKODA AUTO a Peugeot na českém trhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání marketingové komunikace značek Hyundai, ŠKODA AUTO a Peugeot na českém trhu
Název v angličtině:
Comparison of marketing communication of Hyundai, ŠKODA AUTO and Peugeot on the Czech market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Klofcová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
Ondřej Obluk
Id práce:
125839
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní marketing, marketingová komunikace, automobilový průmysl, český automobilový trh, corporate identity/corporate design, reklama, online komunikace, značka
Klíčová slova v angličtině:
International marketing, marketing communications, automotive, Czech automotive market, corporate identity/corporate design, advertising, online communication, brand
Abstrakt:
Abstrakt První část bakalářské práce „Porovnání marketingové komunikace značek Hyundai, Peugeot a ŠKODA na českém trhu“ se věnuje představení tématu, včetně teoretických základů, na kterých mezinárodní marketing staví. V krátkosti jsou představena hlavní specifika českého trhu, na který je tato práce zaměřena i všechny tři značky, které jsou dále porovnávány. Ve druhé části jsou deskriptivní metodou představeny vybrané marketingové aktivity jednotlivých značek (podrobněji se věnuje tématům corporate identity/corporate design, televizní reklamě a online marketingu), které jsou na základě stanovených kritérií mezi sebou porovnány. Třetí část se pak částečně vrací k první části a tomu, co to pro společnost znamená podnikat v odlišné zemi a odlišné kultuře než té, ze které pochází a jestli se právě konkrétní rysy místa původu projevují v komunikaci tak, jak byla popsána v části druhé. Značky Hyundai, Peugeot a ŠKODA byly vybrány proto, že si jsou v určitých ohledech podobné (cílová skupina zákazníků, výrobní závody v České republice), zatímco v dalších jsou naprosto rozdílné (historie, místo původu). Zároveň se jedná o značky s podobnými ambicemi na evropském trhu, které si přímo konkurují i proto, že každá z nich spadá pod jiný koncern.
Abstract v angličtině:
Abstract In the first part of bachelor's thesis “Comparison of marketing communication of Hyundai, Peugeot and ŠKODA on the Czech market”, the general topic including theoretical background of international marketing is brought to the attention. Furthermore, specific aspects of the Czech automotive market are presented and the three brands are introduced. The second part is dedicated to description of selected marketing activities of the brands (closely looking at corporate identity/corporate design, television commercials and online communication) and their comparison based on predefined standards. The third part of the thesis is partially returning back to the first part and the established implications of doing business in a foreign country. It tries to determinate, whether the specific characteristics of the home countries are reflected in the communication of the brands, as descripted in the second part. The selection of Hyundai, Peugeot and ŠKODA was based on the fact that the brands are similar to each other in certain aspects (target group of customers, production sites in the Czech Republic), but completely different in others (history, country of origin). At the same time, belonging to different groups, the brands are directly competing with each other.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Klofcová 12.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Klofcová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Klofcová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ondřej Obluk 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 45 kB