velikost textu

Analýza komunikačních aktivit Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza komunikačních aktivit Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves
Název v angličtině:
Analysis of the communication activities of the spa Ostrožská Nová Ves
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikol Frantová
Vedoucí:
PhDr. Nora Dolanská, MBA
Oponent:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Id práce:
125831
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lázeňství, wellness, cestovní ruch, marketingová komunikace, komunikační mix, komunikační cíle, Royal Spa a.s., Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Klíčová slova v angličtině:
Balneology, wellness, tourist industry, marketing communication, communication mix, communication goals, Royal Spa a.s., Spa Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje Analýze komunikačních aktivit Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves v letech 2010 – 2012. Ve zmíněném časovém období došlo ke změně podoby komunikačních sdělení zkoumaného subjektu. Cílem práce je tyto změny popsat a na základě zjištěných skutečností zjistit, zda došlo ke změnám v komunikační strategii, jaké byly stanoveny komunikační a marketingové cíle a zda byly s pomocí komunikačních nástrojů naplněny. K ověření stanovených hypotéz slouží dotazníková šetření. Z analyzovaných dokumentů vyplývá, že v daném časovém období došlo ke změně komunikační strategie subjektu, hlavními strategickými cíli se staly penetrace nových CS, zvýšení prodejů v segmentu samoplátců, podpora značky Royal Spa jako poskytovatele kvalitních, komplexních služeb a podpora image Sirnatých lázní jako profesionála na poli dermatologické léčby. Na základě dotazování bylo zjištěno, že subjekt nedosáhl všech stanovených cílů vzhledem k neefektivitě komunikačních kanálů a sdělení.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyzes communication activities of the Spa Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves in years 2010 – 2012. During this period, the communication activities and communication strategy of the spa were changed. The thesis was supposed to verify this assumption and describe the changes on the basis of the discovered information. Thesis gives a detailed description of communication strategy, communication goals and marketing goals and analyzes whether these goals were accomplished. Internal documents of Royal Spa group, media outputs and public questionnaires were used to verify this achievement. Analyzed documents, information and questionnaires shows that in the examined period, the main marketing and communication goals were a penetration of news target audience, increasing purchases, brand promotion of the Royal Spa corporation and brand promotion of the Spa Sirnaté lázně. Based on this research it was established that not all of the given goals were achieved mainly due to ineffectiveness of the communication channels and transmission.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikol Frantová 13.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikol Frantová 6.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikol Frantová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikol Frantová 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Nora Dolanská, MBA 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB