velikost textu

Srovnávací studie marketingové komunikace Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a Academia film Olomouc v roce 2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnávací studie marketingové komunikace Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a Academia film Olomouc v roce 2012
Název v angličtině:
Comparative Study of Jihlava International Documentary Film Festival and Academia Film Olomouc Marketing Communications in the Year 2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Drozdová
Vedoucí:
Martin Bezouška
Oponent:
PhDr. Pavel Dolanský
Id práce:
125827
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Academia Film Olomouc, dokumentární film, filmový festival, marketing filmového festivalu
Klíčová slova v angličtině:
Jihlava International Documentary Film Festival, Academia Film Olomouc, documentary film, film festival, film festival marketing
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je postihnout fenomén marketingové komunikace festivalu dokumentárního filmu v domácím prostředí. Činí tak syntézou poznatků z teoretických oblastí marketingu s praktickými rozbory případových studií komunikačních aktivit Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a Academia Film Olomouc v roce 2012 a jejich následné komparace. První dvě kapitoly přinášejí přehled základní teorie dokumentárního filmu, klasického marketingu, art marketingu a filmového marketingu, seznamují též čtenáře s charakteristikami filmových festivalů coby zvláštních událostí, ilustrují specifika marketingu filmových festivalů v obecném, i na festivaly dokumentárních filmů orientovaném hledisku. Účelem této části práce je ustavit teoretickou základnu pro případové studie v následujících kapitolách. Samotné studie čtenáři představují historii a organizační struktury obou festivalů, především však deskriptivní metodou zkoumají prostředky jejich marketingové komunikace. Konkrétně se zde jedná o reklamu, komunikaci v místě konání festivalu, podporu prodeje a přímý marketing, public relations, nová média a kreativní exekuci kampaně. Následné srovnání těchto oblastí přináší v kombinaci s úvodní teoretickou částí nejen možnost vyvodit kýžené závěry, ale též formulovat několik zlepšujících doporučení pro každý z festivalů.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to describe the phenomenon of documentary film festival marketing communications in domestic environment. It does so by synthesis of knowledge from several theoretic marketing fields with practical analysis of case studies of Jihlava International Documentary Film Festival and Academia Film Olomuc communication activities in the year 2012 and their following comparison. Basic theories of documentary film, classical marketing, art marketing and film marketing are presented in the first two chapters of the thesis. These also familiarize the reader with film festival characterized as a special event and illustrate the film festival marketing specifics in general but also the documentary film festival focused point of view. The purpose of this part of the thesis is to establish a theoretical basis for case studies to be presented in subsequent chapters. The case studies are presenting history and organization structures of both festivals, but primarily are examining the marketing communications means they use by descriptive method. They concern advertising, communication in the place of festival, sales promotion and direct marketing, public relations, new media and creative execution of festival campaigns. Comparison of all these in combination with theoretical part provides not only the opportunity to draw the desired conclusions but also to formulate several improving recommendations for each festival.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Drozdová 3.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Drozdová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra Drozdová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Martin Bezouška 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Dolanský 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB