velikost textu

Krizová argumentace na tiskových konferencích vlády z hlediska Griceových maxim

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krizová argumentace na tiskových konferencích vlády z hlediska Griceových maxim
Název v angličtině:
Crisis argumentation during the press conferencies of government by using grice´s maxims
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Březinová
Vedoucí:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Oponent:
Bc. Štěpán Kučera
Id práce:
125807
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Krizová komunikace, Griceovy maximy, politika, vládní krize, tiskové konference
Klíčová slova v angličtině:
Crisis communication, Grice’s maxims, politics, government crisis, press conferences
Abstrakt:
Anotace Předložená bakalářská práce se věnuje tématu krizové komunikace v politice a dodržování Griceových maxim. V první teoretické části rozebírá nejdříve krizi a krizovou komunikaci. Stanovuje, jak krizi poznáme a předkládá teorie, podle kterých bychom v takových situacích měli argumentovat. Téma bakalářské práce není vztaženo pouze na krizovou komunikaci, ale především se snaží argumentační schopnosti politiků v nepříznivé době hodnotit z hlediska dodržování zásad, které definoval Paul Grice jako základ pro úspěšnou komunikaci. Proto se v teoretické části podrobněji věnuje také Griceovým maximám. Pro úplnost mapuje českou politickou scénu ve sledovaném období a potřebném kontextu. V druhé části pak pomocí sémiotické analýzy zkoumá projevy zainteresovaných politiků na tiskových konferencích vlády během vládní krize v březnu a dubnu roku 2012 a hodnotí, do jaké míry se drží zásad krizové komunikace a Griceových maxim. Kromě toho si všímá také použitých jazykových prostředků a odrazu charakteru osobnosti v jejích projevech. Bakalářská práce tak zaplňuje díru v české literatuře věnující se efektivní krizové komunikaci v politice.
Abstract v angličtině:
Abstract Submitted bachelor thesis focuses on the crisis communication in politics and on Grice’s maxims applied there. In its theoretical part the thesis analyses the terms crisis and crisis communication. It sets the criteria on which the recognition of crisis is based, as well as it offers theories on how one should create and use arguments in these particular situations. Besides that, the thesis also evaluates general argumentation skills used by politicians during unfavourable times and compare them with principles Paul Grice defined as the base for successful communication. The theoretical part hence furthermore describes Grice’s maxims, as well as it monitors Czech politics in selected period and necessary context. Second part of the thesis uses semiotic analysis to examine press conference speeches of selected politicians during the government crisis in March and April 2012 and searches for Grice’s maxims used there. It also notices the use of language and the character reflection in their speech. With all that, the thesis fills in the gap in Czech literature focused on effective crisis communication in politics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Březinová 464 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Březinová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Březinová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Štěpán Kučera 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB