velikost textu

Fotoreportérky v českých médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fotoreportérky v českých médiích
Název v angličtině:
Women photojournalists in the czech media
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Šírová
Vedoucí:
PhDr. Alena Lábová, Ph.D.
Oponent:
Miloš Kozumplík
Id práce:
125805
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o ženách ve fotožurnalistice, které se dokázaly prosadit v konkurenci svých mužských kolegů a jsou výraznými osobnostmi obrazového zpravodajství. V úvodní kapitole své práce se zaměřuji na historický kontext působení fotoreportérek v médiích od úplných počátků užívání fotografie v tisku, přes důležité události dějin až po současnost, kde jsou v závěru kapitoly představeny současné významné fotožurnalistky světa. V rámci mapování zastoupení žen v médiích v České republice bylo patrné, že existuje značný nepoměr mezi procentuálním zastoupením žen v redakcích a jejich zastoupením v samotných fotoodděleních, v nichž najdeme fotoreportérek velmi málo. Cílem práce tedy bylo najít důvod tohoto jevu na základě hloubkových rozhovorů, které jsem vedla se třemi výraznými fotoreportérkami, jež působí v českém mediálním prostředí. Těmi jsou Nguyen Phuong Thao, Alžběta Jungrová a Kateřina Šulová, jejichž profily v mé bakalářské práci tyto tři fotoreportérky a jejich práci představují. V rozhovorech jsem se také zaměřila na otázku jejich postavení v redakci, a s jakými omezeními se při své práci jako ženy střetávají. Na základě jejich zkušeností jsem se rovněž pokusila popsat specifika, jimiž se odlišuje fotoreportérská práce pro deník, týdeník, zpravodajskou agenturu nebo pozice fotoreportérky v problémových oblastech světa.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to describe the role of women in photojournalism who managed to reach success also among their men colleagues and became significant personalities of photojournalism. The first chapter deals with the historical context of involvement of women in the news photography since the ever first published pictures in the press, through the most important events of the past centuries up till today, where contemporary women photojournalists of the world are introduced. While doing research about women involvement in the media, it became apparent that a significant inequality remains in the percentage of employees that women represent in newsrooms altogether and their number in the photo- divisions themselves where there are only few women photo-reporters. The aim of my thesis thus is to find the reason for this phenomenon on the basis of deep-reaching interviews that I had with three important women photo-reporters that work in the Czech media sphere. These are Nguyen Phuong Thao, Alžběta Jungrová and Kateřina Šulová whom, as well as their work, I introduce in my thesis. In the interviews I also drew attention to their position in the photo-division and tried to define what limitations they face as women in this profession. Based on their experience I also describe the specific aspects how the photojournalism differs when working for a daily, a weekly, a news agency or as a photo-reporter in the crisis-stricken parts of the world.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Šírová 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Šírová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Šírová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Lábová, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miloš Kozumplík 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB