velikost textu

Každodenní život v Moruši

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Každodenní život v Moruši
Název v angličtině:
Everyday life in Moruš
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Martínková
Vedoucí:
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Oponent:
Michal Kotík, prom. mat.
Id práce:
125727
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vesnice, každodenní život, brigády, dobrovolný hasičský sbor, hasičská sborovna/ hospoda, pouťová zábava, májka, „starousedlíci“, „nově přistěhovalí“
Klíčová slova v angličtině:
village, everyday life, voluntary work, volunteer fire – fighters, fire – fighters teachers' lounge/ pub, carnival entertainment, children's day, maypole,“old-timers“, „newcomers“
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Každodenní život v Moruši“ se zabývá každodenním životem v jedné malé pohraniční vesnici na okraji Českého lesa. Především se zaměřuje na výdělečné a zušlechťující brigády ve vesnici a dění s nimi spojenými. Přesněji na brigády, sbor dobrovolných hasičů, hasičskou sborovnu/ hospodu, pouťovou zábavu, dětský den a májku. Práce vychází z literatury zabývající se antropologickými a etnografickými výzkumy věnujícími se každodennímu životu a rozděleni obyvatel na základě Eliasovy teorie na „starousedlíky“ a „nově přistěhovalé“. Výzkumná část vychází z kvalitativního výzkumu doplněného etnografickými metodami. Výzkum je založen na zúčastněném pozorování a polostrukturovaných rozhovorech, na jejichž základě analyzuji propojení jednotlivých aktivit, a taktéž vliv účasti či neúčasti při jejich konání na vnímání jednotlivců ostatními ve vesnici. Zároveň se práce zabývá otázkou, zda se případné aktivitě při společenských a kulturních akcích přisuzuje nějaký význam, který se promítá do života vesničanů jako takového. Jestli jsou nějak za svou nepřítomnost stigmatizováni a odsuzováni zbylými vesničany.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis "Everyday life in Moruš" deals with everyday life in a small border village on the edge of the Bohemian Forest (Český les). The main focus is on gainful and ennobling brigades in the village and events associated with them. Included is a volunteer fire department, fire teachers' lounge/ pub, carnival entertainment, children's day and maypole. Thesis is based on the literature about anthropological and ethnographic research dealing with everyday life and dividing population on “old-timers” and “newcomers” as it is in theory of Norbert Elias. The practical part is based on qualitative research, complemented by ethnographic methods. Research is using participant observation and semi-structured interviews, which are the ground for the analysis of connections between activities and also influence of participation or non-participation on the perception of individuals given by other villagers. At the same time, the study is posing a question whether there is some importance in being active during social and cultural events, which would project to the life of the villagers. Whether they are somehow stigmatized and judged by other villagers for their absence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Martínková 916 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Martínková 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Martínková 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michal Kotík, prom. mat. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 152 kB