velikost textu

Kritická reflexe literární tvorby Michala Ajvaze v českých periodicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kritická reflexe literární tvorby Michala Ajvaze v českých periodicích
Název v angličtině:
Critical reflection of Michal Ajvaz literary creation in the czech periodicals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Hovorková
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
PhDr. Anna Jonáková
Id práce:
125719
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Michal Ajvaz, spisovatel, recenze, literární kritika, literatura, rozhovor, román
Klíčová slova v angličtině:
Michal Ajvaz, writer, review, critique, literature, interview, novel
Abstrakt:
Abstrakt     Bakalářská   diplomová   práce   Kritická   reflexe   literární   tvorby   Michala   Ajvaze   v  českých   periodicích   se   zabývá   kritickým   ohlasem   autorova   beletristického   díla.   Srovnává   vybrané   recenze   z  literárních   i   jiných   periodik,   které   dává   do   souvislosti   s  názorem   Michala   Ajvaze,   jelikož   součástí   práce   je   aktuální   rozhovor   s   ním,   celý   je   zařazen   v  příloze.   Komparativní   analýze   recenzí,   která   se   nachází   v  praktické   části   práce,  předchází  část  teoretická,  v  níž  se  krátce  zamýšlíme  nad  smyslem  kritiky  jako   takové  a  nad  tím,  jak  s  dílem  Michala  Ajvaze  souvisí.   Kromě   beletristických   děl   Michala   Ajvaze   v  práci   využíváme   některé   jeho   teoretické   práce,   které   byly   zmiňovány   kritiky   a   k  nimž   byly   nejčastěji   romány   přirovnávány   –   Světelný   prales   a   Sny   gramatik,   záře   písmen:   Setkání   s  Luisem   Borgesem.   V   teoretické  části   bakalářské   diplomové   práce,   v  níž   hovoříme   o   kritice   obecně,   čerpáme   z  děl   Václava   Černého,   Milana   Suchomela,   Přemysla   Blažíčka   a   Northropa  Frye.  Vymezili  jsme,  čím  se  kritik  zabývá,  jak  by  měl  jeho  postup  vypadat  a   také  to,  jak  kritika  souvisí  s  interpretací.     Recenze  na  díla  Michala  Ajvaze  jsme  čerpali  z  časopisů  Tvar,  Literární  noviny,   A2,   Respekt,   Týden,   Aluze,   Texty   a   z  deníku   Lidové   noviny.   U   románu   Lucemburská   zahrada  jsme  čerpali  také  z  dalších  zdrojů  –  např.  server  Aktuálně.cz,  Český  rozhlas  či   server  iLiteratura.cz.  
Abstract v angličtině:
Abstract     Bachelor  diploma  thesis  Critical  reflection  of  Michal  Ajvaz’s  literary  creation  in   the   czech   periodicals   deals   with   critical   reviews   on   author’s   fictional   books.   It   compares  selected  reviews  from  literary  and  other  periodicals,  which  are  linked  with   Michal   Ajvaz’s   opinion.   Diploma   thesis   contains   the   interview   with   him,   which   is   included   in   the   annex.   In   theoretical   part   of   diploma   thesis,   there   we   shortly   think   about   the   purpose   of   critical   reviews   and   how   it   relates   with   Michal   Ajvaz’s   work.   Practical  part  contains  comparative  analysis  of  critical  reviews.   In   addition   to   fictional   books   by   Michal   Ajvaz   we   use   some   of   his   theoretical   texts   which   have   been   mentioned   by   critics   and   which   were   compared   with   fiction   –   Světelný   prales   and   Sny   gramatik,   záře   písmen:   Setkání   s  Luisem   Borgesem.   In   theoretical   part   of   diploma   thesis   where   we   speak   about   criticism   in   generaly   we   draw  from  books  by  Václav  Černý,  Milan  Suchomel,  Přemysl  Blažíček  and  Northrop   Frye.   We   defined   what   the   critic   deals   with   how   the   process   should   look   like,   and   how  criticism  is  related  interpretations.   Critical   reviews   about   Michal   Ajvaz   we   draw   from   magazines   Tvar,   Literární   noviny,   A2,   Respekt,   Týden,   Aluze,   Texty   and   from   newspapers   Lidové   noviny.   About   the   novel   Lucemburská   zahrada   we   draw   also   from   other   sources   –   for   example   server  Aktuálně.cz,  Český  rozhlas    or  server  iLiteratura.cz.    
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Hovorková 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Hovorková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Hovorková 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anna Jonáková 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 58 kB