velikost textu

Klíčové kompetence pro udržitelné jednání v kurikulu preprimárního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klíčové kompetence pro udržitelné jednání v kurikulu preprimárního vzdělávání
Název v angličtině:
Key competencies for sustainable action in early education curriculum
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Tereza Vošahlíková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Id práce:
125665
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 8. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
preprimární vzdělávání, kurikulum, klíčové kompetence, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, implementace, informální vzdělávání, lesní mateřská škola
Klíčová slova v angličtině:
early education, curriculum, key competences, education for sustainable development, implementation, informal education, forest kindergarten
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta ABSTRAKT KLÍČOVÉ KOMPETENCE PRO UDRŽITELNÉ JEDNÁNÍ V KURIKULU PREPRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Tereza Vošahlíková Vedoucí práce Doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Katedra biologie a environmentálních studií Pedf UK Doktorský studijní program pedagogika Externí konzultantka Prof. dr. Ute Stoltenberg Institut für integrative Studien, Leuphana Universität Lüneburg Praha 2012 Disertační práce představuje environmentálně orientované koncepty v preprimárním vzdělávání. Vedoucím motivem celé práce je analýza klíčových kompetencí pro udržitelné jednání. Klíčové kompetence obecně jsou chápány jako nová otevřená forma vzdělávacích cílů. Kurikulum preprimárního vzdělávání definované v širokém smyslu jakožto veškerý obsah vzdělávání (plánovaný, realizovaný i skrytý) představuje výzkumné pole disertační práce. V oblasti kurikula v celosvětovém měřítku se nyní prosazuje nový koncept – vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Provedená studie si klade otázku, jak dalece a úspěšně může být tento koncept implementován v preprimárním vzdělávání na úrovni klíčových kompetencí. Existuje řada obecných strategií a modelů inovace kurikula. Za účelem strukturování empirického šetření byl vytvořen hierarchický model makro-, mezo- a mikrokurikula. Tento model umožňuje sledování shora a zdola působících proudů implementace. Empirické šetření je zaměřeno na porovnání českého a německého kurikula z této perspektivy s cílem porovnat různé podmínky implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Zaměření na klíčové kompetence pro udržitelné jednání dovoluje analýzu na různých úrovních kurikula. Nejprve je na makroúrovni vytvořen soubor těchto kompetencí metodou deduktivní analýzy textů mezinárodních strategií vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Poté jsou analyzovány rámcové programy preprimárního vzdělávání České republiky a vybraných spolkových zemí SRN za účelem zjistit, jaké konkrétní kompetence pro udržitelné jednání jsou přítomné v plánovaném kurikulu. Tento krok přináší mimo jiné odpověď na otázku slučitelnosti cílů vzdělávání pro udržitelný rozvoj a již zavedených obecných cílů preprimárního vzdělávání (v podobě klíčových kompetencí). Na mikroúrovni kurikula byly vybrány případové studie z lesních mateřských škol, které sledují potenciál této environmentálně orientované formy preprimárního vzdělávání pro rozvoj kompetencí pro udržitelné jednání. Vzájemné působení mikro, mezo- a makrokurikula poukazuje na silné stránky implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj vedené buďto shora či zdola. Na základě závěrů studie lze podpořit a dále studovat ty dílčí části procesu implementace, které vedou ke kvalitnímu preprimárnímu vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Klíčová slova preprimární vzdělávání, kurikulum, klíčové kompetence, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, implementace, informální vzdělávání, lesní mateřská škola
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta ABSTRACT KEY COMPETENCIES FOR SUSTAINABLE ACTION IN EARLY EDUCATION CURRICULUM PhDr. Tereza Vošahlíková Vedoucí práce Doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Katedra biologie a environmentálních studií Pedf UK Doktorský studijní program pedagogika Externí konzultantka Prof. dr. Ute Stoltenberg Institut für integrative Studien, Leuphana Universität Lüneburg Praha 2012 The thesis introduces environmentally oriented concepts in early education curriculum with one leading point of view: key competences for sustainable action. Key competences represent new, open ended form of educational goals. Early education curriculum defined broadly as all educational content (planned, realized and hidden) presents a field of study of this thesis. In this field, a new concept, education for sustainable development, should be implemented worldwide. The question is, how far and how successfully can this concept be introduced in the early education curriculum on the level of educational goals. There are many general strategies and models of curriculum revision. In order to structure the empirical study, a hierarchical model of macro-, meso- and micro level of curriculum was established. This model allows examination of two ways of education for sustainable development implementation, the top-down and bottom- up process. Empirical study is further focused on the Czech and German curriculum to compare different conditions of implementation. The focus on key competences for sustainable action allows analysis of different levels of curriculum. Firstly, on the macro level, a set of these competences is identified by deductive text analysis of international strategies of education for sustainable development. Secondly, Czech and German early education framework documents are analysed to find out, what particular competences are present in the planned curriculum. This step brings answer about the compatibility of the goals of education for sustainable development and already established general early educational goals (in the form of key competences). On the micro level of curriculum case studies of Forest kindergartens were conducted in order to seek for the potential of this environmental oriented form of early education to develop key competences for sustainable action. Finally the interactions among three curriculum levels show the strengths of the top-down and bottom-up led implementation of education for sustainable development. According to the findings particular parts of the process could be promoted and further studied in order to achieve high quality early childhood education for sustainable development. Key words early education, curriculum, key competences, education for sustainable development, implementation, informal education, forest kindergarten
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tereza Vošahlíková, Ph.D. 3.49 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Tereza Vošahlíková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tereza Vošahlíková, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tereza Vošahlíková, Ph.D. 232 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Tereza Vošahlíková, Ph.D. 361 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Činčera, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 270 kB