velikost textu

Proti dualismu - konceptuální umění ve světle funkcionálně-normativní teorie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proti dualismu - konceptuální umění ve světle funkcionálně-normativní teorie
Název v angličtině:
Against Dualism - Conceptual Art in the Context of Functional-Normative Theory
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Brejcha
Školitel:
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. David Skalický, Ph.D.
Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D.
Konzultant:
doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
Id práce:
125649
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra estetiky (21-KEST)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Estetika (XEST)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konceptuální umění|estetika|dualistické paradigma|dualism|dualistická distinkce|percepční|konceptuální|smyslové vnímání|esencialismus|deskriptivní|normativní|estetická hodnota|estetická funkce|estetická norma|funkcionalismus|funkcionálně-normativní rámce|silově-energetické pole
Klíčová slova v angličtině:
conceptual art|aesthetics|dualistic paradigm|dualism|dualistic distinction|perceptional|conceptual|sensory perception|essentialism|descriptive|normative|aesthetic value|aesthetic function|aesthetic norm|functionalism|functional-normative frame|power-energetic field
Abstrakt:
Název práce: Proti dualismu – konceptuální umění ve světle funkcionálně-normativní teorie Autorka: Michaela Brejcha Katedra: Katedra estetiky Vedoucí disertační práce: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. Abstrakt: Disertační práce se zaměřuje na problematiku teoretické reflexe konceptuálního umění v anglo- americkém estetickém diskurzu druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Vychází z přesvědčení řady konceptuálních umělců i některých teoretiků, které se začalo objevovat v padesátých letech minulého století, a sice že konceptuální umění či tendence nemají s estetikou či estetickou teorií nic společného. Práce ukazuje, že tento domnělý rozkol je založen na zúženém chápání toho, co to estetika je, přičemž toto chápání samotné vychází z dualistického paradigmatu, jež představuje jeden z fundamentálních rámců možného přístupu ke skutečnosti. V souvislosti s analýzou vybraných textů anglo-americké estetiky bude definováno celkem osm dílčích distinkcí dualismu, které do značné míry přispěly k odmítnutí estetiky ze strany konceptuálních umělců a na druhé straně i k neuznání konceptuálního umění estetickou teorií. Jako alternativa k dualistickému přístupu bude pro definici konceptuálního umění nabídnuto fluidní a dynamické pojetí estetična vycházející z Mukařovského koncepce estetické funkce, normy a hodnoty, která je rozvinuta prostřednictvím funkcionálně-normativní teorie, jež je vlastním přínosem práce. Funkcionálně-normativní teorie definuje skutečnost jako spojité silově- energetické pole, v němž se uměleckého dílo, ať již tradiční či konceptuální, konstituuje jako soubor hodnot prostřednictvím funkcionálně-normativních rámců. Klíčová slova: konceptuální umění – anglo-americká estetika – dualistické paradigma – dualistická distinkce – percepční – konceptuální – smyslové vnímání – esencialismus – deskriptivní – normativní – estetická hodnota – funkcionalismus – funkcionálně-normativní rámce – silově- energetické pole
Abstract v angličtině:
Title: Against Dualism – Conceptual Art in the Context of Functional-Normative Theory Author: Michaela Brejcha Department: Department of Aesthetics Supervisor: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. Abstract: The present dissertation thesis focuses on the problem of theoretical reflection of conceptual art in Anglo American aesthetic discourse in the second half of 20th and the beginning of 21st centuries. It is based on the claim of many conceptual artists and also some theoreticians, which emerged in the nineteen- fifties, that the conceptual art or tendencies have nothing in common with aesthetics or aesthetic theory. This work shows that this presumed discord draws on reduced understanding of what is the aesthetics and, at the same time, this understanding itself is based on the dualistic paradigm, which presents one of the most fundamental frames for our approach to reality. In the context of analysis of selected texts of Anglo American aesthetics, eight particular distinctions of dualism will be defined, which to a great extent contributed to the rejection of aesthetics by conceptual artists, and on the other hand to bad recognition of conceptual art by the aesthetic theory. As an alternative to the dualistic approach in the context of definition of conceptual art, the fluid and dynamic conception of aesthetics will be offered, based on Mukařovský´s theory of an aesthetic function, norm and value. This theory is elaborated later in the work by the functional-normative theory, which is the particular contribution of the thesis. According to this theory, the reality is defined as a continuous power-energetic field, in which the work of art – either traditional or conceptual – is constituted as a set of values by means of functional-normative frames. Keywords: conceptual art – Anglo American aesthetics – dualistic paradigm – dualism – dualistic distinction – perceptional – conceptual – sensory perception – essentialism – descriptive – normative – aesthetic value – functional-normative frame – power-energetic field
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Brejcha 1.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Brejcha 4.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Brejcha 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Brejcha 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michaela Brejcha 380 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Skalický, Ph.D. 1.67 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D. 1.38 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.24 MB