velikost textu

Prezentace vybraných televizních seriálů v časopisech Českoslovenká televize a Televízia v období normalizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezentace vybraných televizních seriálů v časopisech Českoslovenká televize a Televízia v období normalizace
Název v angličtině:
Presentation of chosen tv series from period of normalization in magazines czechoslovak television and television
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Vlček
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Šírová
Id práce:
125641
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Televize, seriály, normalizace, časopisy, propaganda, diváci, Československo.
Klíčová slova v angličtině:
Television, series, normalization, magazines, propaganda, viewers, Czechoslovakia.
Abstrakt:
Anotace (abstrakt) Tato práce zkoumá způsob, jakým se ve dvou vybraných časopisech z éry normalizace (Československá televize a Televízia) psalo o třech vybraných televizních seriálech (Třicet případů majora Zemana, Dobrá voda a Gottwald) při jejich uvádění na obrazovku. Práce si všímá nejen tematického a žánrového rozptylu jednotlivých textů, ale hodnotí i míru propagandy v netradičním žurnalistickém prostředí (státní tisk píše o státní televizi). Kromě oficiálních textů si práce všímá i diváckých ohlasů, které byly v časopisech zveřejňovány. V neposlední řadě práce porovnává tehdejší mediální prostředí s dnešním a všímá si detailů z popisované éry, které by v dnešní společnosti zřejmě nefungovaly. Konkrétnímu výzkumu předchází teoretický a historický exkurz do chodu normalizační Československé televize. K němu je využito množství mediální literatury. Práce konfrontuje optiku tehdejšího cenzurovaného tisku s historicky přesnějším stavem věcí, a to jak při hodnocení či popisech jednotlivých seriálů, tak při psaní o skutečných historických událostech. I proto byly vybrány dva seriály, které komunistickou optikou vykládají nedávné československé dějiny – Třicet případů majora Zemana a Gottwald.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines how two magazines from normalization era (Czechoslovak television and Television) wrote about three chosen TV Series (The Thirty Adventures of Major Zeman, Good Water and Gottwald) when they were launched on the screen. Not only noticing topical and genre range of the texts, thesis also judges degree of propaganda in unusual journalistic environment (state press writes about state television). Thesis notes viewers´opinions apart from official texts. They were also published on magazines. Last but not least, thesis compares media environment of those days with temporary one. It notes details from normalization that are not supposed to work today. Theoretical and historical view on Czechoslovak television´s operation during normalization goes before concrete research. A lot of media literature is used. Thesis confronts opinions of censored press in normalization with more objective state. This is applied both on evaluations or describing of series and on writing about real historical events. Therefore, two series that describes historiy from communist point of view were chosen – The Thirty Adventures of Major Zeman and Gottwald.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Vlček 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Vlček 158 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Vlček 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Šírová 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB