velikost textu

Odpovědnost za škody na životním prostředí z pohledu občanského práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škody na životním prostředí z pohledu občanského práva
Název v angličtině:
Liability for environmental damage in terms of civil law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Tománková
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
125639
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odpovědnost za ekologické škody, složky životního prostředí, občanskoprávní odpovědnost za škody.
Klíčová slova v angličtině:
Liability for environmental damage, components of the environment, civil liability for damage.
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tématem této rigorózní práce bylo téma: Odpovědnost za škody na životním prostředí z pohledu občanského práva. Jak již samotné téma napovídá, cílovou oblastí této práce bylo zjištění, resp. shrnutí platné právní úpravy v oblasti škod na životním prostředí v pojetí občanského práva, přičemž problematika životního prostředí jako takového je v právním řádu značně roztříštěna, cílem tedy bylo učinit ucelený výklad. Tato práce se při zpracování problematiky vydala směrem popisného komplexního zkoumání a analýzy odpovědnosti za škody z pohledu občanského práva, a to v širším pojetí – od vymezení základních pojmů až po vyčíslení škod. S ohledem na téma této práce, bylo nezbytné učinit zjištění, co je možné za škody na životním prostředí z pohledu soukromého práva pokládat. Škoda na životním prostředí může vzniknout jen na těch složkách, částech či komponentech životního prostředí, jež jsou věcmi v právním slova smyslu a jež jsou způsobilé, aby byly vlastněny konkrétním subjektem. Ekologická škoda tak může vzniknout toliko na půdě a jejích součástech v podobě nevyhrazených nerostů a porostů a živočiších žijících v zajetí. Lze konstatovat, že ačkoliv občanské právo není právním odvětvím, jehož primárním cílem je ochrana životního prostředí, disponuje instrumenty, jež se na první pohled mohou zdát jako instrumenty upravující majetkové vztahy, ve svém důsledku však mohou směřovat také k ochraně životního prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce The theme of this work was: Liability for environmental damage in terms of civil law. As its theme suggests, the target area of this work was to determine, or rather to summarize the current legislation relating to environmental damage in terms of civil law. Environmental topic such as is in the legal system highly fragmented, the objective is to make a comprehensive interpretation. This work is published in the processing of issues towards a comprehensive study and descriptive analysis of liability in terms of civil law, in a broader sense - from the definition of basic concepts to the quantification of the damage. With regard to the topic of this work, it was necessary to make a finding what is possibly considered for damage to the environment from the perspective of civil law. Environmental damage can occur only on those parts or components of the environment, which are things in the legal sense and are liable to be owned by a particular entity. Ecological damage can only occur in soil and its components in the form of non-reserved minerals and vegetation and animals living in captivity. It can be stated that although the civil law is not a legal industry, whose primary objective is environmental protection, It has instruments that are at first glance may seem like instruments governing property relations, the effect may also be directed to environmental protection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Tománková 787 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Tománková 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Tománková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 143 kB