velikost textu

Nová podoba publicistiky v časopise Respekt po změně formátu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nová podoba publicistiky v časopise Respekt po změně formátu
Název v angličtině:
The new shape of journalism in the magazine respekt after format change
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Pavlíček
Vedoucí:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Oponent:
Ing. Miloš Čermák
Id práce:
125620
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Respekt, proměna, agenda, publicistika, Tabery, relaunch, zpravodajský týdeník
Klíčová slova v angličtině:
Respekt, transformation, agenda, Tabery, relaunch, news magazine
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce Nová podoba publicistiky v časopisu Respekt po změně formátu přibližuje vývoj týdeníku Respekt po přechodu z novinové podoby do klasického barevného magazínu. Nezabývá se samotnou proměnou, ale událostmi, které nadešly v dalších pěti letech a ovlivnily základní složku časopisu – publicistiku. Zkoumá a porovnává, jak se měnila publicistická témata a jaký měla vliv na čtenost periodika. Popisuje změny, které redakce učinila, a rozebírá, jak zasáhly do koncepce týdeníku. Pojednává také o tom, jakou spojitost měly zásahy do obsahu časopisu s nepřetržitě stoupajícím nákladem prodaných výtisku. Práce je rozdělena na oddíl s teoretickými východisky, slovním popisem vývoje týdeníku doplněným vzpomínkami tehdejších šéfredaktorů a obsahuje také analytickou část, která ve zkoumaném období rozebírá tematickou agendu Respektu. Práce je vystavěna na vybraném vzorku vydání mezi lety 2007 až 2013. Výsledky analýzy jsou vyvedeny do přehledných grafů a tabulek. Závěry, které z práce vyplynuly, jsou tak zároveň podložené statistikou, komparativním výzkumem i očitými svědectvími zainteresovaných osob. Práce by měla být komplexním pohledem na posun, jímž týdeník Respekt prošel za více než pět let po své proměně.
Abstract v angličtině:
Annotation Diploma thesis The new shape of journalism in the magazine Respekt after format change deals with progress of news magazine Respekt after transformation to colored magazine. However, it is not described the transformation itself but it deals with another five years after format change to research new shape of journalism in news magazine Respekt. The structure of topics is compared to find out the influence to circulation. The changes are analysed in three parts of my thesis. It is formed by theory, memories of participants and analytical part including analysis media agenda of Respekt. Results of the analysis are put into clear graphs and tables. The thesis is comprehensive view of news magazine Respekt passed for more than five years after his transformation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Pavlíček 480 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Pavlíček 125 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Pavlíček 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Pavlíček 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Barbora Osvaldová 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Miloš Čermák 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB