velikost textu

Osobnost české sportovní žurnalistiky Tomáš Jungwirth

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost české sportovní žurnalistiky Tomáš Jungwirth
Název v angličtině:
The perspnality of czech sports journalism Tomáš Jungwirth
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Pavelková
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Id práce:
125604
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tomáš Jungwirth, sport, atletika, televize, sportovní komentář, přímý přenos, kultura jazyka, ČST
Klíčová slova v angličtině:
Tomáš Jungwirth, sport, athletics, television, sports commentary, live broadcast, lingual culture, ČST
Abstrakt:
Abstrakt Tomáš Jungwirth byl významným komentátorem Československé televize od konce 70. do začátku 90. let. Cílem této bakalářské práce je poskytnout čtenáři ucelený pohled na Jungwirthovu osobnost, v práci je chronologicky popsán jeho profesní vývoj (ať už atletický nebo komentátorský). V první kapitole je z důvodu pochopení dalších souvislostí stručně charakterizována sportovní žurnalistika, více je pak pozornost zaměřena na přímý televizní přenos. Bez těchto základních poznatků bych nebyla schopná pochopit podmínky, za kterých Jungwirth pracoval, a nemohla při tvorbě práce využít dalších elementárních znalostí, např. jak je povolání sportovního komentátora vůbec chápáno. Druhá kapitola se věnuje Jungwirthově životě před příchodem do sportovní redakce ČST – především pak atletické kariéře. Tomáš Jungwirth byl (stejně jako jeho bratr Stanislav) úspěšným československým reprezentantem na střední tratě. Zkušeností ze závodnických let využil i ve své pozdější profesi. V části třetí je popsáno Jungwirthovo působení v televizním prostředí – od výběrového řízení po odchod z ČST a vykonávání funkce šéfredaktora sportovní redakce na soukromém Kabelu Plus. Za vrchol Jungwirthovy kariéry označuji komentování Mistrovství světa v atletice 1983 v Helsinkách. Za důležitou součást práce považuji i poslední kapitolu, věnující se kultuře jazyka a následné analýze Jungwirthova komentátorského stylu.
Abstract v angličtině:
Abstract Tomáš Jungwirth was a major commentator of Czechoslovakian television since the late 70‘s to the beginning of the 90‘s. The aim of this thesis was to give reader a comprehensive view on Jungwirth‘s personality, work chronologically describes his professional development (whether athletic or commentatory). In the first chapter, because of understanding the various aspects related to it, briefly characterizes sports journalism, more attention is paid to the live broadcast. Without this basic knowledge I would not be able to understand the conditions in which Jungwirth worked, and creating other elementary knowledge, such as how is the profession of sports commentator perceived. The second chapter is devoted to Jungwirth‘s life before coming to the sports section of ČST – especially athletic career. Tomáš Jungwirth was (like his brother Stanislav) successful Czechoslovakian representative for middle-distance running. Years of racing experience he used in his later career. Work continues with the third part, which describes Jungwirth‘s working in television – from the admission to leaving ČST and carrying out the function of a superior of the sports section on private Kabel Plus. As a top of Jungwirth‘s career I mark commenting of the World Championship in athletics 1983 in Helsinki. An important part of the work consists in the last chapter, which deals with the lingual culture and subsequent analysis of Jungwirth‘s commentatory style.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Pavelková 836 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Pavelková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Pavelková 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 64 kB