velikost textu

Osobnost Josefa Harryho Jelínka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost Josefa Harryho Jelínka
Název v angličtině:
Personality of Josef Harry Jelínek
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Smržová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavel Suk
Oponent:
Mgr. Tomáš Lysoněk
Id práce:
125588
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Josef Harry Jelínek, „Znova“, Evropské vydavatelstvo, propaganda, aktivismus, antisemitismus.
Klíčová slova v angličtině:
Josef Harry Jelinek, „Znova", European Publishing, activism, anti-Semitism.
Abstrakt:
Abstrakt Text představuje osobnost Josefa Harryho Jelínka. Cílem této práce je podat ucelený obraz osobnosti Josefa Harryho Jelínka a představit jej především jako novináře a nakladatele. Většina dostupných textů se totiž nezaobírá jeho novinářskou a vydavatelskou kariérou. Text tak chce zejména představit méně známou část Jelínkovi osobnosti. Zpočátku je práce věnována životu Josefa Harryho Jelínka až do roku 1938. Nejvýznamnější část práce pak tvoří analýza spisovatelské a vydavatelské činnosti Jelínka, která je také jedním z cílů celé práce. Jedna z kapitol sleduje vydávání časopisu Znova, ve kterém Jelínek působil na pozici šéfredaktora. Text analyzuje celý časopis, poukazuje na propagandistické prvky a celkově vystihuje charakter daného periodika. Zároveň jsou v práci zmíněny texty, jejichž autorem je přímo Jelínek. Tato práce obsahuje i kapitolu shrnující vydavatelskou činnost Evropského nakladatelství, které Jelínek vedl v době Protektorátu Čechy a Morava. V textu je pak obsažena i krátká analýza knih, které vydávalo Evropského vydavatelstvo. Knihy jsou analyzovány především z hlediska jejich obsahu a zvolené tematiky. Jsou představováni autoři i jejich díla. Z textu vystupuje kompletní obraz Josefa Harryho Jelínka, který shrnuje jeho soukromý život a analyzuje jeho profesní žurnalistickou dráhu. Klíčová slova Josef Harry Jelínek, „Znova“, Evropské vydavatelstvo, propaganda, aktivismus, antisemitismus.
Abstract v angličtině:
Abstract Text represents the personality of Josef Harry Jelinek. The aim of this work is to provide a comprehensive picture of Josef Harry Jelinek and present it as a journalist and publisher. Most of existing texts does not deal with his journalistic and publishing career. his text is particularly keen to introduce lesser-known part of Jelínek personality. Initially, the work is devoted to the life of Josef Harry Jelinek until 1938. The most important part of the work is the analysis of Jelinek's writing and publishing, which is also one of the objectives of this work. One of the chapters follows the publication of the magazine „Znova“, in which Jelínek worked as editor. The text analyzes the entire magazine, points out propaganda elements and generally reflects the character of this journal. Simultaneously, the work discussed texts, the author is right Jelinek. This work contains a chapter summarizing the publishing of the European publishing house, which Jelinek led during the Protectorate of Bohemia and Moravia. The text also includes a brief analysis of books published European Publishing. Books are analyzed primarily in terms of their content and the chosen theme. The text also includes a brief analysis of books published European Publishing. Books are analyzed primarily in terms of their content and the chosen theme. It presents writers and their works. Text shows a complete picture of Joseph Harry Jelinek, summarizes his private life and analyzes his professional journalism career. Keywords Josef Harry Jelinek, „Znova", European Publishing, activism, anti-Semitism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Smržová 703 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Smržová 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Smržová 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavel Suk 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Lysoněk 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 492 kB