velikost textu

Vztah centra a periferie v Ruské federaci a jeho vývoj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah centra a periferie v Ruské federaci a jeho vývoj
Název v angličtině:
The Centre-Periphery Relationship in the Russian Federation and its Historical Development
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Dlouhá
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Id práce:
125581
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rusko, federalismus, regionalismus
Klíčová slova v angličtině:
Russia, federalism, regionalism
Abstrakt:
Abstrakt Rusko svou obrovskou rozlohou jako by vybízelo k dynamickým změnám. V posledních pětadvaceti letech prodělalo změny přímo fundamentální. Ze sovětské nedemokratické ´federální fasády´ se přes bouřlivé přechodné období 90. let, bohaté především na vzestup regionálně- mocenských ambic, přes zásadní federální reformy vedené Vladimirem Putinem, dostalo až do dnešních dnů. Tato bakalářská práce má za úkol zkoumat a popisovat změny federálních prvků, které tento vývoj doprovázely a kriticky hodnotit jejich konečný vliv na jednotlivé aktéry zde se vyskytující. Snaží se ze spleti formálních a neformálních praktik, hustě pokrývajících vztahy mezi centrem a regiony, vyčíst skutečnou podobu federalismu v Ruské federaci. Jako svůj cíl si klade na případové studii zaměřené na Republiku Tatarstán, kterou si vybírá z důvodu jejích vůdčích schopností, úspěšně demonstrovat závěry svého zkoumání.
Abstract v angličtině:
Abstract Russia with its great area seems to demand dynamic changes. In last 25 years, this country came through fundamental changes. From Soviet undemocratic ´federal facade´, through stormy transition period of 90´s, rich especially on increasing of regional ambitions seeking power. Through elementary reforms led by Vladimir Putin, to contemporary situation. This bachelor thesis aims to research and describe changes of federal elements, which come along with, and to critically value their influence. Thesis is trying to discover real face of federalism in Russian Federations. Despite tighly connected net of formal and unformal practise. As its goal is trying to reach and demontrate conclusions of its research focused on the Republik of Tatarstan, our case-study. .
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Dlouhá 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Dlouhá 111 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Dlouhá 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Dlouhá 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 631 kB