velikost textu

Participace občanů při tvorbě komunální politiky obcí berounského okresu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Participace občanů při tvorbě komunální politiky obcí berounského okresu
Název v angličtině:
Citizen participation in shaping local politics in Beroun district municipalities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Vyskočil
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ing. Pavel Mička
Id práce:
125572
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunální politika, participace, veřejná politika, politický cyklus, rozhodovací proces
Klíčová slova v angličtině:
Municipal policy, participation, public policy, policy cycle, decision-making process
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce je participace občanů v komunální politice dvou obcí berounského okresu. Přitom se soustředí zejména na to, jaké je politické klima v obcích, jak zástupci místní samosprávy hodnotí míru participace svých občanů a zda se tato participace dá nalézt v konkrétních analyzovaných procesech obce. Práce vychází ze dvou základních teoretických konceptů, kterými jsou veřejná politika jako cyklus a participace. Je zde použito několik typů vstupních dat, od kvalitativních nestandardizovaných rozhovorů, přes dokumenty ve formě obecních zpravodajů či petic, až po obsahy diskusních fór obcí, která jsou využívána k zodpovězení výzkumných otázek. Výsledky šetření ukazují, že i přes pesimistický názor zástupců místních samospráv na míru občanské iniciativy a ochoty participovat, je v obou obcích tato iniciativa i participace přítomna a to jak v pomocné, tak v protestní formě.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the thesis is the citizen participation in municipal policy of two municipalities of district Beroun. The thesis is focused especially on what is political climate in municipalities, how local government representatives evaluate participation rate of their citizens and if is possible to find this participation in specific analyzed processes of municipality. The thesis is based on two primary theoretical concepts which are public policy as a cycle and participation. There is used several types of input data from non-standardized qualitative interviews over documents in the form of municipal newsletters and petitions to the contents of discussion forums of municipalities which are used to answer the research questions. The results of the survey show that despite the pessimistic views of local government representatives on degree of citizens initiative and willingness to participate is this initiative and participation present both in auxiliary form and in the form of a protest in both municipalities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Vyskočil 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Vyskočil 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Vyskočil 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Pavel Mička 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 151 kB