velikost textu

Kulturní rubrika listu Prager Abendblatt v roce 1938

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturní rubrika listu Prager Abendblatt v roce 1938
Název v angličtině:
Cultural section in the newslalar prager abendblatt in 1938
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Svítilová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Robert Krejcar
Id práce:
125540
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prager Abendblatt, kulturní rubrika, německy psaný tisk, česko-německé vztahy, tematická analýza, mnichovská dohoda
Klíčová slova v angličtině:
Prager Abendblatt, Cultural Section, German Written Press, Czech-German Relations, Thematic Analysis, Munich Agreement
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Kulturní rubrika listu Prager Abendblatt v roce 1938 vychází z problematiky německy psaného tisku v Praze v období před druhou světovou válkou. Stať práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola zpracovává historický vývoj česko- německých vztahů od počátků společného soužití Čechů a Němců s důrazem na rok 1848, kdy Prager Abendblatt začal vycházet (nejprve jako příloha Prager Zeitung, od roku 1867 vycházel samostatně). Samostatná podkapitola se zabývá událostmi roku 1938. Druhá kapitola se věnuje představení deníku Prager Abendblatt, jeho historii a charakteristice mediálního prostředí, do kterého list vstoupil. Je zde uveden přehled šéfredaktorů od roku 1918 a významní přispěvatelé kulturní rubriky ve 30. letech. Zpracováno je obsahové zaměření novin a jednotlivých rubrik. Zachyceny jsou změny, které deník postihly po přijetí mnichovské dohody. Třetí kapitola analyzuje kulturní rubriku a zjišťuje, o které oblasti kulturního života se objevuje nejvíce zpráv a zda převažují články o českých, německých či zahraničních umělcích.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis Cultural section in the newspaper Prager Abendblatt in 1938 is based on the issues of German written press in Prague before the Second World War. The thesis is divided into three chapters. The first one elaborates on the development of Czech- German relations since the beginning of the coexistence of Czechs and Germans in the same area. The emphasis is put on the year 1848 when Prager Abendblatt started to be published (at first as a supplement of Prager Zeitung, since 1867 it was published separately). Individual part of the first chapter is devoted to the events of the year 1938. The second chapter deals with Prager Abendblatt itself, its history and the characteristics of the media environment it entered. The second chapter provides the readers with the names of the editors-in-chief since 1918 and the most important authors who contributed with their articles to the cultural section during the 1930s. The chapter focuses also on the thematic content of the newspaper and the individual sections. The content before and after the Munich Agreement is compared. The third chapter analyses the cultural section and its aim is to find out which part of the cultural life (theater, music, film, literature and fine arts) occurs most often on the pages of Prager Abendblatt. It focuses also on the ration of the articles about Czech artists to articles about German artists. The category of foreign artists is introduced as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Svítilová 2.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Svítilová 992 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Svítilová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Svítilová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Robert Krejcar 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB