velikost textu

Jazyk síťových médií zabývajících se skateboardingem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazyk síťových médií zabývajících se skateboardingem
Název v angličtině:
The language of internernet media focused on skateboarding
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miloš Hroch
Vedoucí:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Oponent:
Mgr. Zuzana Karaščáková
Id práce:
125538
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Skateboarding, média, magazín, Thrasher, Transworld, audiovizuální
Klíčová slova v angličtině:
Skateboarding, media, magazine, Thrasher, Transworld, audiovisual
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je analýza jazyka síťových médií zabývajících se skateboardingem. Nezbytnou součástí je úvod do skateboardového diskurzu zahrnující stručný nástin dějin skateboardingu jak ve světě, tak u nás. Nezbytným základem pro analýzu současných audiovizuálních klipů je část o vývoji distribuce skateboardových klipů. V práci se také zmíním o roli YouTube jakožto mediačního nástroje a jevu instantní slávy, což není jev týkající se pouze skateboardingu, ale jedná se o celospolečenský fenomén. Nosným základem práce je vymezení dvou tradic ve skateboardové žurnalistice – Thrasher magazine a Transworld Skateboarding magazine. Práce se zabývá také zmapováním české mediální krajiny, v níž má skateboarding své místo. Geneze skateboardových médií v České republice kopíruje vznik Thrasheru a Transworldu, což je velice zajímavý fakt pro celkové pochopení problematiky. Pro hlubší vhled do skateboardové subkultury se zmíním o publicistickém stylu českých médií zabývajících se skateboardingem. Skateboardová média kladou důraz na vizuální stránku mediálního obsahu a u síťových médií to platí nadvakrát, proto se dále pomocí kvalitativní sémiotické analýzy zaměřím na dekódování dvou audiovizuálních klipů skateboardové internetové žurnalistiky. Metodou komparace se pak pokusím najít shodné znaky s tradicemi Thrasheru a Transworldu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this study is to analyse language of internet media focused on skateboarding. An essential element of the introduction is a brief history of skateboarding globaly and here in the Czech Republic. The basis for the analysis of contemporary audiovisual clips also touches on the development of the distribution of skateboard videos. In this study I also mention the role of YouTube as a distributing tool and phenomenom of instant fame, which is not strong only in skateboarding, but it is a phenomenon across the full spectrum of society. The principal basis of this study is the definition of two print and later Internet traditions in skateboard journalism – Thrasher and Transworld Skateboarding magazine. The study also concerns itself with maping out the Czech media environment, where skateboarding has its own place. The genesis of skateboard media in the Czech Republic follows the formation of Thrasher and Transworld, which is a very interesting fact that is important for the general understanding of the topic. For deeper insight into skateboard subculture, I also mention the journalistic style of Czech skateboarding media. The Internet media has a special emphasis on visual content, more so than print media, due to traditional text being replaced by moving pictures, and therefore with help of qualitative semiotic analysis I will aim my work in the next step on decoding the language of two separate audiovisual clips published on internet. With the method of comparison I will try to find common features within the traditions of Thrasher and Transworld.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miloš Hroch 1.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Miloš Hroch 1010 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miloš Hroch 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miloš Hroch 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Karaščáková 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB