velikost textu

Srovnání vybraných internetových recenzí s uživatelskými komentáři na Česko-Slovenské filmové databázi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání vybraných internetových recenzí s uživatelskými komentáři na Česko-Slovenské filmové databázi
Název v angličtině:
The comparison of selected film reviews and users´comments in česko-slovenské filmové databáze
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nela Christovová
Vedoucí:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
125528
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
recenze, komentář, srovnání, internet, Česko-Slovenská filmová databáze, Aktuálně.cz, FFFILM, MovieZone
Klíčová slova v angličtině:
review, comment, comparison, internet, Česko-Slovenská filmová databáze, Aktuálně.cz, FFFILM, MovieZone
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Srovnání vybraných internetových recenzí s uživatelskými komentáři na Česko-Slovenské filmové databázi“ se zabývá analýzou formy současné internetové recenze z oblasti filmu. První část práce se věnuje charakteristice publicistických žánrů recenze a komentáře, které jsou následně srovnány se současností. Jako zástupci internetových médií pravidelně publikujících filmové recenze byly pro účely této práce vybrány tři portály s rozdílnou cílovou skupinou, a to Aktuálně.cz, MovieZone a FFFILM. Vybrané recenze z těchto médií jsou srovnávány s uživatelskými komentáři na Česko-Slovenské filmové databázi, z níž se v posledních letech stala klíčová internetová stránka pro české filmové fanoušky. Tato práce se zaměřuje na formální, obsahové a stylistické rozdíly mezi publikovanými texty a uživatelskými komentáři, ale také v těchto ohledech porovnává jednotlivé portály publikující recenze mezi sebou. Dále je také zohledněna kvalita textů na jednotlivých portálech a výhoda názorové rozdílnosti v komentářích na Česko-Slovenské filmové databázi. Podle těchto kritérií je v závěru práce posuzována přínosnost recenzí a komentářů pro čtenáře a potenciální diváky.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis named “The comparison of selected film reviews and users’ comments in Česko-Slovenská filmová databázeˮ deals with the analysis of the form of the current internet film review. First part of the thesis is devoted to the characteristic of the publicist genres of review and commentary, which are subsequently compared to the present. As representatives of internet media publishing film reviews were chosen three portals with different target groups, namely Aktuálně.cz, MovieZone and FFFILM. Selected reviews of these media are compared to users’ comments in Česko-Slovenská filmová databáze, which currently has become key website for film fans. This thesis focuses on formal, content and stylistic differences between published texts and users’ comments, but also compares portals publishing review in these aspects. Also, the review quality of each website and the advantage of opinion diversity in Česko-Slovenská filmová databáze are taken into consideration. According to these criteria, the conclusion of the thesis assesses the benefit of reviews and comments to readers and potential film viewers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nela Christovová 2.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nela Christovová 222 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nela Christovová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nela Christovová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MgA. D.J. Novotný 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 51 kB