velikost textu

Sociální sítě jako nástroj zlepšování komunikace se čtenářem na příkladu IHNED.cz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální sítě jako nástroj zlepšování komunikace se čtenářem na příkladu IHNED.cz
Název v angličtině:
Use of social networks in improving communication with the readershiip on examle of IHNED.cz
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Němečková
Vedoucí:
Ing. Miloš Čermák
Oponent:
Mgr. Ondřej Trunečka
Id práce:
125527
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální sítě, Facebook, Twitter, zpravodajství, čtenář, publikum, internetová komunikace, dotazníkové šetření
Klíčová slova v angličtině:
social network sites, Facebook, Twitter, news coverage, readership, audience, Internet communication, questionnaire
Abstrakt:
Abstrakt Sociální sítě (a nová média obecně) proměňují vztah mezi profesionálními mediálními organizacemi a jejich publikem. Bakalářská práce "Sociální sítě jako nástroj zlepšování komunikace se čtenářem na příkladu IHNED.cz" se zaměřuje na to, jak média využívají stránky, respektive účty na webových sociálních sítích Facebook a Twitter jako nástroj ke komunikaci se svými čtenáři v reálném čase. V úvodní, teoretické části je definován pojem sociální sítě a popsána historie a funkce celosvětově nejpoužívanějších sociálních sítí, se zvláštním důrazem na sítě Facebook a Twitter. Zaměřuji se i na možnosti a mechanismy využívání sociálních sítí z hlediska zpravodajských médií. Praktická část bakalářské práce zkoumá působení zpravodajského serveru IHNED.cz na sociálních sítích Facebook a Twitter prostřednictvím kvantitativní analýzy. Zabývá se tím, jaký obsah IHNED.cz na těchto sítích svým fanouškům (odběratelům) nabízí, jakou to u nich vyvolává odezvu a do jaké míry s nimi IHNED.cz prostřednictvím sociálních sítí diskutuje. Práce obsahuje i výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo čtyři sta respondentů, kteří jsou fanoušky a/nebo odběrateli IHNED.cz na Twitteru a na Facebooku. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem a odkud čerpají aktuální zpravodajství, jaký styl komunikace na sociálních sítích ze strany média jim vyhovuje a jaké by uvítali případné změny v této komunikaci. V závěru shrnuji zjištění vyplývající z praktické části a nabízím hypotézu, jaký postoj k využívání sociálních sítí tímto způsobem zaujmou česká profesionální média.
Abstract v angličtině:
Abstract Social network sites (and new media in general) transform the relationship between professional media organizations and their audiences. My bachelor thesis "Use of social networks in improving communication with the readership on example of IHNED.cz" focuses on how the media use pages or accounts on social network websites Facebook and Twitter in order to communicate with their readership in real time. In the first, theoretical, part, I define the notion of social networks and describe the history and functioning of the most widespread social network sites, with particular emphasis on Facebook and Twitter. The basis of the thesis also touches on the description of the possibilities and mechanisms of usage of social network sites in terms of the news media. In the research segment of the thesis I examine the activity of the Czech news server IHNED.cz on social network sites Facebook and Twitter by means of quantitative analysis. The intention is to detect what content is offered to fans (followers) of IHNED.cz, whether it evokes a response in them and to what extent IHNED.cz is communicating with its readers through social network sites. The thesis also contains the results of a questionnaire among four hundred fans (followers) of IHNED.cz on Twitter and Facebook. The aim was to find out how and where they get the news, what style of communication used by media on social network sites suits them the best and if they would welcome any changes in this communication. The conclusion summarizes the findings of the research and offers a hypothesis on the possible attitude of the Czech media organizations towards this kind of use of social network sites.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Němečková 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Němečková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Němečková 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miloš Čermák 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Trunečka 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 56 kB