velikost textu

Internetová podoba časopisu Reflex: posun v pojetí žurnalistické práce?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internetová podoba časopisu Reflex: posun v pojetí žurnalistické práce?
Název v angličtině:
Reflex magazine online:progress in journalism?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Kučerová
Vedoucí:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Oponent:
Mgr. Tomáš Lysoněk
Id práce:
125516
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Internetová žurnalistika, týdeník, časopis Reflex, média, Reflex.cz, online
Klíčová slova v angličtině:
Online journalism, magazine, Reflex Magazine, media, Reflex.cz
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce Internetová podoba časopisu Reflex: Posun v pojetí žurnalistické práce? si klade za cíl porovnání tištěné verze časopisu Reflex s její internetovou podobou. Rešeršní část práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola je věnována krátkému popisu historie týdeníku a současnému personálnímu složení redakce. Druhá kapitola je zaměřena na internetové vydání týdeníku a využívání nových médií redakcí časopisu Reflex. Třetí kapitola se zabývá budoucností internetu, s níž je úzce spjata budoucnost tištěných a internetových médií. Výzkumná kapitola bakalářské práce je rozdělena na dvě části. První obsahuje komparaci tištěného a internetového obsahu týdeníku Reflex. Druhá se věnuje dotazníkovému šetření, které je zaměřeno na příjemce mediálních sdělení, tj. čtenáře časopisu Reflex. Příloha obsahuje rozhovor s Josefem Klímou, který podrobně dokresluje historii založení periodika.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this Bachelor's dissertation named Reflex Magazine Online: Progress in journalism? is to compare the printed and the online version of Reflex magazine. The first part of the thesis is divided into three chapters: in the first chapter, the history of Reflex magazine is described shortly as well as the important members of the editorial staff are named. The second chapter is focused on the online version of the magazine, while the future of the Internet and new media are discussed in the third chapter. The research part of this thesis is based on comparasion of the online and printed content. Additionally, a public poll among the Reflex´s readers was performed, which was focused on readers´ perception of the printed and online version of the magazine. The supplement includes an interview with Josef Klíma, where the history of founding is described in detail.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kučerová 928 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Kučerová 179 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kučerová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kučerová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Barbora Osvaldová 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Lysoněk 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 507 kB