velikost textu

Kultura ve veřejnoprávní televizi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultura ve veřejnoprávní televizi
Název v angličtině:
Culture in the public service television
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Kavalová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Teplá
Id práce:
125513
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejnoprávní televize, kultura, Divadlo žije!, Zveme vás do divadla, MM – dvojitá dávka muzika, Terra musica, Kultura.cz, Kosmopolis
Klíčová slova v angličtině:
Public service television, culture, Divadlo žije!, Zveme vás do divadla, MM – dvojitá dávka muzika, Terra musica, Kultura.cz, Kosmopolis
Abstrakt:
Anotace (abstrakt) Tématem bakalářské práce „Kultura ve veřejnoprávní televizi“ je zobrazování kultury ve vysílání veřejné služby. Práce se zaměřuje na analýzu vybraných šesti pořadů z oblastí divadla, hudby a kultury v širším slova smyslu ve vymezeném období (2. čtvrtletí roku 2012). V pořadech Divadlo žije!, Zveme vás do divadla, MM – dvojitá dávka muziky, Terra musica, Kultura.cz a Kosmopolis zkoumá jejich skladbu, prostor, který věnují jednotlivým kulturním odvětvím a způsob, jak jsou tyto informace prezentovány divákovi. Hlavní otázkou, kterou práce řeší, je jakým způsobem a jakou měrou veřejnoprávní televize dbá o kulturní identitu obyvatel a kulturní dědictví, což je úkol vyplývající pro tento typ média ze zákona.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis “Culture in public service television” deals with the displaying of the culture in public service broadcasting. This work focuses on the analysis of six selected programmes in the fields of theatre, music and culture in the broader sense, namely programs Divadlo žije!, Zveme vás do divadla, MM – dvojitá dávka muziky, Terra musica, Kultura.cz a Kosmopolis, in a defined period of time (second quarter of 2012). The work examines their composition, space devoted to the different cultural sectors and the way the information is presented to the TV viewer. The main issue to solve was how and to what extent the public service television cares about cultural identity and cultural heritage of the population which is a task imposed on this type of media by law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Kavalová 691 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Kavalová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Kavalová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Teplá 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 474 kB