velikost textu

Odsun Němců z území broumovského okresu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odsun Němců z území broumovského okresu
Název v angličtině:
Transfer of Germans from Broumov district
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jitka Bartošková
Vedoucí:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dušan Foltýn
Id práce:
125335
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis - pedagogika (D-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odsun, Vysídlení, Vyhnání, Státně nespolehlivé obyvatelstvo
Klíčová slova v angličtině:
Transfer, Displacement, Expulsion, Politically unreliable people
Abstrakt:
NÁZEV: Odsun Němců z území broumovského okresu AUTOR: Jitka Bartošková KATEDRA: Katedra dějin a didaktiky dějepisu VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. ABSTRAKT: Práce sleduje průběh vysídlování obyvatel německé národnosti z bývalého okresu Broumov ve východních Čechách. Až do roku 1946 zde převažovalo německé obyvatelstvo a Češi tu představovali nejpočetnější národnostní menšinu. Hlavní pozornost je věnována odsunu v letech 1945 a 1946. V roce 1945 probíhal z iniciativy reprezentantů československého státu a byl provázen četnými akty násilí. V roce následujícím byl již organizován v souladu s mezinárodními úmluvami, byl prováděn spořádaněji a byl rozsáhlejší. Tehdy byla z broumovského okresu vystěhována naprostá většina Němců. Odsun provedli členové orgánů místní státní správy a bezpečnostních složek spolu s vojáky československé armády. Proto je pozornost věnována také poměrům v těchto institucích. Písemnosti a úřední záznamy vzešlé z jejich činnosti jsou základním pramenným zdrojem této práce. KLÍČOVÁ SLOVA: Odsun, Vysídlení, Vyhnání, Státně nespolehlivé obyvatelstvo,
Abstract v angličtině:
TITLE: Transfer of Germans from Broumov district AUTHOR: Jitka Bartošková DEPARTMENT: History and History Didactics Department SUPERVISOR: doc. Ph.Dr. Alena Míšková, Ph.D. ABSTRACT: The present work studies a displacement process of German inhabitans from a former district Broumov in East Bohemia. Until 1946 Germans predominated in this place and Czechs represented the largest national minority there. Attention is focused on transfer in 1945 and 1946. In 1945 it took place on Czechoslovakian representatives´ initiative and it was accompanied by many acts of violence. In the next year it was organized in agreement with international conventions, it was effected in more orderly manner and it had larger character. The utter most of German inhabitants was displaced from district Broumov at that time. Transfer was carried out by local authorities of state administration and police together with soldiers of Czechoslovakian army. Therefore attention is focused on conditions in this institutions, too. Official dokuments and reports resulted of its activity are the main source of this work. KEYWORDS: Transfer, Displacement, Expulsion, Politically unreliable people,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Bartošková 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jitka Bartošková 46.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Bartošková 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Bartošková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dušan Foltýn 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB