velikost textu

Dohled ČNB nad poskytováním investičních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohled ČNB nad poskytováním investičních služeb
Název v angličtině:
CNB´s supervision over the provision of investment services
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Váchová
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
125311
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dohled, finanční trh, investiční služby
Klíčová slova v angličtině:
supervision, financial market, investment services
Abstrakt:
Abstrakt Dohled ČNB nad poskytováním investičních služeb Tato práce mapuje systém dohledu České národní banky nad poskytováním investičních služeb. Východiskem je současný dynamický vývoj na kapitálových trzích v několika posledních letech, který je charakterizován vzájemným propojováním trhů, nově obchodovanými investičními nástroji a s tím souvisejícími přeshraničními převody kapitálu a rizik mezi jednotlivými státy i finančními sektory. Práce analyzuje nejvýznamnější kategorie poskytovatelů investičních služeb (obchodníka s cennými papíry a investičního zprostředkovatele) a nachází řešení k dosažení optimálního výkonu dohledu Českou národní bankou tam, kde je česká právní úprava nedostatečná nebo neúplná. Byla zvolena dvě kritéria hodnocení, a to jednotlivé subjekty kapitálového trhu, které se zabývají poskytováním investičních služeb, a dále konkrétní investiční služby, kterými se uvedení poskytovatelé investičních služeb zabývají. Provedením analýzy dochází práce k závěru, že poskytovatelé investičních služeb na kapitálovém trhu zprostředkovávají obchodování pro zákazníky dostatečným způsobem a jednoznačně tak přispívají k rozvoji finančního trhu v České republice. Do budoucna lze očekávat vyšší míru dohledu ze strany České národní banky, jehož cílem bude zejména splnění všech legislativou stanovených pravidel u každého poskytovatele investičních služeb.
Abstract v angličtině:
Abstract CNB’s supervision over the provision of investment services This paper describes the Czech National Bank supervision over the provision of investment services. The starting point is the current dynamic development of the capital markets within last few years, which is characterized by interlinking markets, newly traded investment instruments and cross-border transfers of capital and risk between countries and financial sectors. The work analyzes the most important categories of investment services providers (investment firms) and finds solutions to achieve the optimal Czech National Bank supervision, where Czech law is inadequate or incomplete. There are two evaluation criteria chosen, the single capital market entities providing investment services and particular investment services provided by the investment services providers. Performing the analysis the work concludes that investment services providers intermediate the trading for customers in an adequate way and clearly contribute to the development of the financial market in the country. In the future, we can expect a higher intensity of supervision by the Czech National Bank to ensure the investment services providers’ compliance with all applicable rules.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Váchová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Váchová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Váchová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB