velikost textu

Robert Kagan – život a dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Robert Kagan – život a dílo
Název v angličtině:
Robert Kagan - The Life and Work
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sára Škvorová
Vedoucí:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
Id práce:
125237
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Robert Kagan, benevolentní hegemonie, americký světový pořádek, úpadek americké moci, zahraniční politika USA, transatlantické vztahy
Klíčová slova v angličtině:
Robert Kagan, benevolent hegemony, American world order, American decline, foreign policy of the U. S., transatlantic relation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá zejména dílem Roberta Kagana. Pomocí diskurzivní analýzy zjišťuje jeho názory na postavení Spojených států amerických ve světě, na roli, kterou by Spojené státy měly na mezinárodním poli hrát. Zároveň se zabývá jeho pohledem na současné světové uspořádání a na jeho možné alternativy. Zkoumá názory a pohled Kagana na cíle americké zahraniční politiky. Rozpracovává prostředky k dosažení těchto cílů stejně tak jako překážky, které dosažení těchto cílů brání. Dále se zaměřuje na vztah Evropy a Spojených států amerických. Zkoumá příčiny a důsledky rozdílného pohledu Američanů a Evropanů na zahraniční politiku a použití moci. Pro dosažení uceleného pohledu na problematiku jsou v práci zahrnuty i názory Kaganových kritiků.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals primarily with the work of Robert Kagan. Using discourse analysis it seeks the views of the U. S. position in the world and the role which the U. S. should play in the international field. Simultaneously it handles his view of the current world order and its possible alternatives. It examines the views and opinions of Kagan to the objectives of U. S. foreign policy, develops means to achieve those objectives as well as the obstacles that hinder the achievement of these goals. It also focuses on the relationship between Europe and the USA. It examines the causes and consequences of differences in the way Americans and Europeans perceive the use of power and foreign policy. To achieve a holistic view on the issue, the views of Kagan’s critics are included.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sára Škvorová 422 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sára Škvorová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sára Škvorová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 583 kB