velikost textu

Variabilita strategií občanských protikorupčních organizací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Variabilita strategií občanských protikorupčních organizací
Název v angličtině:
Strategy variability in anti-corruption NGOs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Kandusová
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Id práce:
125190
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nestátní neziskové organizace, sociální hnutí, teorie mobilizace zdrojů, korupce, strategický přístup
Klíčová slova v angličtině:
NGOs, social movements, resource mobilization theory, corruption, strategic approach
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Variabilita strategií občanských protikorupčních organizací“ se zabývá otázkou, zdali tvrdé lidské a materiální zdroje souvisí s tím, jaké strategie volí vybrané protikorupční organizace působící v České republice. Na pozadí teorie mobilizace zdrojů a strategického přístupu ke studiu sociálních hnutí se zjištěné informace o zdrojích a strategiích organizacích porovnávají mezi organizacemi a tato práce se takto snaží tuto souvislost mezi zdroji a strategiemi odhalit. Z informací zjištěných z dokumentů organizací, rozhovorů a dotazníkových šetření s jejich zástupci pak vyplývá, že objem materiálních a lidských zdrojů se strategiemi nesouvisí, na rozdíl od zdrojů financování a délkou působení organizace. Organizace působící dlouhodobě mají nejširší repertoár strategií a méně používají silně konfrontační strategie. Mezi další důležité zjištění patří to, že organizace využívající veřejné zdroje financování mají přístup do poradních orgánů vlády a tedy že mohou tuto strategii na rozdíl od ostatních organizací využívat.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis Strategy Variability in Anti-Corruption NGOs deals with the question whether hard human and material resources are related to the choice of strategies used by selected anti-corruption NGOs active in the Czech Republic or not. The thesis aims to reveal this influence by comparing the ascertained information about their resources and strategies according to the resource mobilization theory and to a strategic approach to social movements. The information gained from the organizations’ documents and from interviews and questionnaires conducted with their representatives shows that the amount of material and human resources is not related to the strategies. However, the financial resources and time for which the organization has been active are linked to the choice of strategies. Those that have been active for a long time have the widest range of strategies and use the strongly confrontational strategies less often. Another finding is that publicly financed organizations resources have access to the advisory and working bodies of the government and, unlike the rest of the organizations, they have the possibility to use this strategy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Kandusová 813 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Kandusová 56 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Kandusová 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Kandusová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 514 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 151 kB