velikost textu

Energetické vztahy České republiky a Ruské federace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Energetické vztahy České republiky a Ruské federace
Název v angličtině:
Czech - Russian Energy Relations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Holan
Vedoucí:
Mgr. Petr Binhack
Oponent:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Id práce:
125171
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká republika, Ruská federace, energetická bezpečnost, vzájemná závislost, zemní plyn, ropa, diverzifikace, jednopřípadová studie
Klíčová slova v angličtině:
Czech Republic, Russian Federation, energy security, interdependence, natural gas, crude oil, diversification, single case study
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je analýza energetických vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Autor ve své práci využije neoliberální teorii vzájemné závislosti a celá práce bude vedena v duchu kvalitativního výzkumu vysvětlující epistemologie. Analýza se bude zakládat na nastudování relevantních zdrojů vztahujících se k tématu a následné analýze energetických vztahů České republiky a Ruské federace od pádu Sovětského svazu do plynové krize v roce 2009. Teoretický rámec vzájemné závislosti s ohledem na fakt asymetrie v česko-ruských energetických vztazích je v práci použit k vysvětlení hrozeb, které mohou být způsobeny některými možnými rozhodnutími ze strany Ruské federace a které mohou velmi vážně poškodit energetickou bezpečnost České republiky. Asymetrická vzájemná závislost v česko-ruských energetických vztazích může působit jako zdroj moci Ruské federace. Pro celkové pochopení tématu je nutné vysvětlit tyto hrozby a jejich dopady na energetickou bezpečnost České republiky a je také nutné vysvětlit slabiny energetické bezpečnosti Ruské federace. Autor práce klade velký důraz na vysvětlení fungování energetického sektoru a roli aktéru v něm.
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of the thesis is to analyze energy relations between the Czech Republic and Russian Federation. Author will use neo-liberal theory of mutual interdependence and the research will be conducted in the spirit of qualitative research of explanatory epistemology. Analyze will be based on relevant literature related to the topic and subsequent analysis of energy relations between the Czech Republic and Russian Federation since the fall of the Soviet Union till the gas crisis in 2009. Theoretical framework of interdependence with regard to the asymmetry in the Czech-Russian energy relations is used in this thesis to explain the threats that can be caused by some Russian Federation′s decisions and that can very seriously damage an energy security of the Czech Republic. Asymmetric interdependence in Czech- Russian energy relations can act as a source of power of the Russian Federation. For full understanding of a theme of this thesis it is necessary to explain the threats and their impacts to the energy security of the Czech Republic and it is also necessary to explain the weaknesses of Russian Federation′s energy security. Author emphasizes a working of energy sector and a role of energy actors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Holan 790 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Holan 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Holan 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Binhack 531 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 593 kB