velikost textu

Vývoj energetického mixu a energetická bezpečnost České republiky, limity soběstačnosti a výhledy do budoucna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj energetického mixu a energetická bezpečnost České republiky, limity soběstačnosti a výhledy do budoucna
Název v angličtině:
Development of energy mix and energy security of the Czech Republic, limits of self-sufficiency and future expectations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Čermáková
Vedoucí:
Mgr. Petr Binhack
Oponent:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
125170
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
energetická bezpečnost ČR, státní energetická koncepce, primární energetické zdroje, energetický mix ČR, energetická soběstačnost ČR
Klíčová slova v angličtině:
energy security of the Czech Republic, national energy strategy, primary energy resources, energy mix of the Czech Republic, energy self-sufficiency of the Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je analýza energetické bezpečnosti České republiky z hlediska složení energetického mixu. Hodnocení bezpečnosti energetického mixu je zkoumáno perspektivou koncepce energetické bezpečnosti, zajištění dostatku spolehlivých a cenově přijatelných dodávek, které neohrožují životní prostředí. Na energetickou bezpečnost je v práci nazíráno z několika hledisek, a to z pohledu legislativní podpory, státní energetické politiky a plánování a rozboru jednotlivých energetických zdrojů. V práci bude autor vycházet z nastudování české energetické legislativy, státních dokumentů zabývajících se energetickou bezpečností a domácích i zahraničních statistických dat dokládajících vývoj podílu energetických zdrojů na energetickém mixu od roku 2003. Posouzení jednotlivých energetických zdrojů bude zahrnovat údaje o výskytu zdroje na území České republiky a jeho těžbě, vývozu, dovozu a spotřebě v domácím prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract The main objektive of the thesis is to analyze the Czech Republic’s energy security with regard to a composition of the energy mix. Evaluation of energy mix’s security is performed according to the koncept of energy security, ability to secure plenty of reliable and economical supplies which do not pose a threat to the living environment. In this thesis, energy security is evaluated from several perspectives, i.e. from a perspective of legislation, national energy policy, and planning and dissection of individual energy sources. In this study, the author utilizes her knowledge of the Czech energy legislation, national documents concerned with energy security, and domestic as well as international statistics illustrating a progress of energy portfolio since 2003. Evaluation of individual energy sources will include data about the source’s locations in the Czech Republic and its exploitation, export, import and domestic consumption.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Čermáková 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Čermáková 592 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Čermáková 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Čermáková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Binhack 537 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 638 kB