velikost textu

"I feel like an alien" - migrace filipínských žen do ČR a smíšená manželství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"I feel like an alien" - migrace filipínských žen do ČR a smíšená manželství
Název v angličtině:
"I feel like an alien" - migration of Filipino women and mixed marriages
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Kotrbatá
Vedoucí:
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Oponent:
Jakub Grygar, Ph.D.
Id práce:
125149
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
migrace, gender, smíšená manželství, sňatek, Filipíny
Klíčová slova v angličtině:
migration, gender, mixed marriages, marriage, Philippines
Abstrakt:
Abstrakt Práce reaguje na trend filipínské migrace, který je z ekonomických důvodů zčásti podporován i filipínskou politikou, především za účelem pracovní příležitosti migrantů v zahraničí. Autorka se soustředí na migraci, která není primárně pracovní, ale partnerská, zaměřuje se na filipínské ženy, které do České republiky přijíždějí za svými manželi. Závěry práce vznikly na základě pěti hloubkových rozhovorů s filipínskými migrantkami, v nichž byly identifikovány strategie volby a významné okamžiky v konstruovaných narativních obrazech skutečnosti. V procesu migrace byla identifikována změna genderové moci, která ale neprobíhala fluidně. Gender je zde vnímán jako ukotvený v institucích a ve společenských vztazích, které nejsou závislé na prostoru. V tomto konkrétním případě se ukotvenost projevuje v instituci rodiny. Rodinné vazby přetrvávají i přes prostorovou vzdálenost. Je zde vnímán rozdíl mezi životními příběhy a strategiemi žen, které už měly dříve možnost migrovat do vyspělé země a rozšířit si tak svou genderovou moc, a žen, pro které je Česká republika první zemí, kam z Filipín odjely a staly se tak ekonomicky a částečně i společensky závislé na svém manželovi.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis reacts to the Philippine migration trend, supported by Philippine government for economic reasons, mostly regarding to work opportunities of migrants abroad. Author concentrates on primarily non-work related migration but the partnership related one, with focus on Filipino women, who migrate to Czech republic with their husbands. The work is based on 5 in-depth interviews with female Filipino migrants, where choice strategies and important moments in constructed narrative images of reality were identified. In the process of migration the gender power change was identified as non-fluid. Gender is being perceived as anchored in the institutions and social relations that are not space-dependant, in this case it manifests in the family. Family relations are lasting across spatial distance and so they constitute the feeling of migrants that they have to support their family. There is also the difference between strategies of women who could migrate into developed country sooner and therefore broaden their gender power and those for whom Czech Republic is the first country, where they migrated and became financially and also partly socially dependent on their husband.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Kotrbatá 528 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Kotrbatá 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Kotrbatá 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jakub Grygar, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 152 kB