velikost textu

Expertní potenciál akademických hnutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Expertní potenciál akademických hnutí
Název v angličtině:
Expert potential of academic movements
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Vrobel
Vedoucí:
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Bc. Magdalena Mouralová
Id práce:
125145
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aktivismus, Policy capacity, Reforma terciárního vzdělávání, Policy work, Iniciativa
Klíčová slova v angličtině:
Activism, Policy capacity, Reform of the tertiary education, Policy work, Initiative
Abstrakt:
Abstrakt V posledních letech se celý západní svět potýká s ekonomickými potížemi, které, ať už jsou způsobené čímkoliv, logicky vyvolávají reakce vládních činitelů a jiných tvůrců politických rozhodnutí, a to v mnoha oblastech veřejné politiky. Tyto přijímaná či navrhovaná opatření se ale vždy nesetkávají s pochopením a souhlasem veřejnosti, což vede ke vzniku aktivistických protestních organizací. Právě několika z nich se zabývá tato práce. Jsou to konkrétně tři iniciativy, Vzdělání není zboží!; ProAlt; Za svobodné vysoké školy, které protestovali v letech 2010-2012 proti chystané reformě sektoru terciárního vzdělávání v ČR reprezentované dvěma věcnými záměry zákonů O vysokých školách a O finanční pomoci studentům. Práce zkoumá jejich Policy analytical capacity, přičemž jako hlavní výchozí bod využívá práce a myšlenky Michaela Howletta ze Simon Fraser University v Kanadě. Jde o explorativní případovou n-studii, která je založená na polostrukturovaných rozhovorech s předními aktivními členy jednotlivých organizací. Mimo prací Howlettových jsou zde využity i ideje Ondřeje Císaře o aktivismu ve střední Evropě. Práce tedy zkoumá nejen to, jak jsou dané organizace vybaveny expertně a tedy jak analyzují a formulují politiku, ale i jak fungují v rámci ostatních obdobných iniciativ a hnutí.
Abstract v angličtině:
Abstract In recent years the whole western world is dealing with economical problems, which, doesn’t matter what has caused them, logically causes the reactions of government members and another policy decision-makers in many areas of public policy. Solutions taken or proposed this way aren’t always accepted in public with agreement what leads to genesis of activist and protest movements. And few of these movements are focused in this work. Specifically it’s a Vzdělání není zboží! (Education is not a commodity!); ProAlt; Za svobodné vysoké školy (For free colleges) which protested mainly in years 2010-2012 against a contemplated reform of sector of the tertiary education sector in the Czech republic. This reform was represented by two legislative intents of law O vysokých školách (About colleges) and O finanční pomoci studentům (About financial aid to students). This work researches their Policy analytical capacity while the main sources of thoughts within this area are the works of professor Michael Howlett of Simon Fraser University in Canada. It is an explorative multicase study which is based on semi-structured interviews with eminent members of the mentioned organizations. Except Howlett’s works the ideas of Ondřej Císař about activism in central Europe are used here. So this work researches not only how these initiatives are equipped with experts and how they analyse and formulate the policy but also how they work in a network of other similar movements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Vrobel 707 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Vrobel 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Vrobel 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 517 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Magdalena Mouralová 537 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 151 kB