velikost textu

Vliv krátkodobého pobytu v místech odnětí svobody u nepodmíněných vězňů v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv krátkodobého pobytu v místech odnětí svobody u nepodmíněných vězňů v České republice
Název v angličtině:
The Influence of a Short-Term Imprisonment on Prisoners with Custodial Sentence in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Evgeny Lazutkin
Vedoucí:
PhDr. Martin Cejp, CSc.
Oponent:
Michal Kotík, prom. mat.
Id práce:
125144
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
programy zacházení krátkodobý trest nepodmíněný trest odnětí svobody nedostatky účinnost autoritarismus neopaternalismus
Klíčová slova v angličtině:
treatment programs short-term imprisonment custodial sentence deficiencies effectively authoritarianism neo-paternalism
Abstrakt:
Abstrakt Práce je věnovaná problematice nedostatků programů zacházení ve vězeních České republiky s odsouzenými k nepodmíněnému krátkodobému trestu. V teoretické části práce je uvedena definice nepodmíněného krátkodobého trestu odnětí svobody a stručně popsán systém programů zacházení v České Republice. V teoretické části jsou také popsány modely vězeňského prostředí podle kriminologa Bena Creweho. V empirické části práce na základě výpovědí vězeňských pedagogů jsou programy zacházení zařazovány k modelům vězeňského prostředí, popsaným v části teoretické a praktická realizace programů zacházení popsaná vězeňskými pedagogy je porovnávaná s legislativou. Následně v empirické části na základě vypovědí vězeňských pedagogů a vězňů je provedená identifikace existujících nedostatků, které mohou být překážkou v účinné realizaci programů zacházení pro odsouzené ke krátkodobému nepodmíněnému trestu odnětí svobody. V závěrečné části práce jsou uvedeny možné příčiny nalezených nedostatků.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation is dedicated to the issue of deficiencies of treatment programs in prisons of the Czech Republic for prisoners with short-term custodial sentence. In the theoretical part of dissertation is given the definition of short-term custodial sentence and is briefly described the system of treatment programs in the Czech Republic. Also in the theoretical part are described models of imprisonment settings by criminologist Ben Crewe. In the empirical part of dissertation treatment programs are classified by the models of imprisonment settings, described in the theoretical part. Classification is based on prison educator’s evidences. Practical realization of treatment programs is also compared with the legislation. In the empirical part basing on evidences of prison educators and prisoners is also done identification of existing deficiencies that can be a barrier in effective implementation of treatment programs for prisoners with short-term custodial sentence. In the summary part of dissertation are given possible causes of defined deficiencies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Evgeny Lazutkin 436 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Evgeny Lazutkin 319 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Evgeny Lazutkin 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Evgeny Lazutkin 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Cejp, CSc. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michal Kotík, prom. mat. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB