velikost textu

Jazykové vzdělávání na vysoké škole v procesu internacionalizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazykové vzdělávání na vysoké škole v procesu internacionalizace
Název v angličtině:
Language Education at Higher Education Institutions in the Process of Internationalisation
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Id práce:
125079
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce si vytyčila za cíl srovnání stavu reforem Boloňského procesu v České republice a ve Spolkové republice Německo a jejich aplikace ve studijních plánech v odborné jazykové výuce obou zemí. Výzkumné téma je pojednáváno v korelaci se situací na vysokých školách ve Spolkové republice Německo mimo jiné i proto, že vysokoškolské instituce v SRN stály na počátku reformy vysokého školství před stejnými změnami, které řeší nyní terciární sféra v České republice. Výzkumná šetření jsou v první části disertační práce směřována na analýzu stavu reformy v obecné rovině vysokých Škol České republiky a SRN, ve druhé části práce se pak zaměřují na problematiku výuky odborného jazyka na vysokých školách nefilologického směru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to compare the state of reforms of the Bologna process in the Czech Republic and in Germany, and their applications in the study plans in the specialised language education in both countries. The research theme is addressed in a correlation with the situation at higher education institutions in Germany. It is so also due to the fact that at the beginning of the reforms, the German tertiary education institutions faced the same changes as the Czech ones tackle now. The first part of the thesis focuses on the general analysis of the state of the reforms in the Czech Republic and in Germany; in the second part attention is given to the state of teaching of the specialised language at higher education institutions of a non-philological orientation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. 25.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 201 kB