velikost textu

Orffův Schulwerk v české hudební výchově. Možnosti využití principů Orffova Schulwerku jako prostředku rozvoje hudebnosti školních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Orffův Schulwerk v české hudební výchově. Možnosti využití principů Orffova Schulwerku jako prostředku rozvoje hudebnosti školních dětí
Název v angličtině:
Orff Schulwerk in Czech Music - use Orff Schulwerk options as a means of developing musicality school children
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Václav Salvet, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponenti:
Prof.PhDr. Eva Jenčková, CSc.
prof. PhDr. Luděk Zenkl, CSc.
Id práce:
125074
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce seznamuje nejprve s historií Orffova Schulwerku a s jeho kořeny, ze kterých vyrůstá a čerpá. Poněkud větší prostor je věnován spoluautorce Orffova Schulwerku Gunild Keetman, která bývá často opomíjena, přestože její přínos je zcela zásadní. Následně je zmapováno pronikání přístupů Schulwerku do české hudební pedagogiky a osnov a analýza naší hudebně pedagogické dokumentace z hlediska orffovských principů. Následuje nástin hlavních prvků a principů pedagogiky Orffova Schulwerku. Výzkumná část práce si klade za cíl ověřit formou experimentu, zda práce na základě principů Schulwerku je ve školním prostředí realizovatelná a zda progresivně rozvíjí dětskou hudebnost. To zjišťoval test hudebnosti, doplněný na prvním stupni základní školy a na nižším stupni víceletého gymnázia výzkumem rysů hudebně tvořivého myšlení na základě rytmické a melodické improvizace dětí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the principles of Orff s Schulwerk as possible means to encourage musicality of school children. Following an historical study of the penetration of Carl 0rff s ideas into Czech schools, the main principles of the Schulwerk are introduced while Phasizing their model character. The most extensive part of the dissertation is dedicated to researching and verifying the hypothesis that activities based on Schulwerk principles Progressively develop childrens’ musicality. In this final part of the thesis hypotheses and objectives of research are outlined. Subsequently, the successive research stages are described as well as the methodical succession of lessons. Finally, an interpretation of a question poll and musicality tests is presented together with results of a research on musical creative thinking features among primary school and lower secondary education children groups. In an anamnestic questionary the hypothesis is verified that out-of-school music activity contributes positively to increasing the musicality of the research participants. Likewise, it has been proven that Orffs principles can be used in music education on a wide scale ranging from nursery schools to lower secondary education. By the same token, the conclusion is made that the practice of Orffs Schulwerk results in developing the children's musical creativity. Through a musicality test the main hypothesis was confirmed on the 5% significance levei that the education according to Orff´s princip in developing pupils´ musicality. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Václav Salvet, Ph.D. 12.36 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Václav Salvet, Ph.D. 135.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Václav Salvet, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Václav Salvet, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.PhDr. Eva Jenčková, CSc. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Luděk Zenkl, CSc. 195 kB