velikost textu

Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu
Název v angličtině:
From seven to eleven years: As children of primary school age are writing literature
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Id práce:
125072
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Projekt řešil téma koncepce textu a psaných textových druhů u dětí mladšího školního věku ( 1 . - 5 . třídy základní školy). Výzkumné šetření bylo kvalitativní. Tomu odpovídaly i použité metody: sběr písemného materiálu, pozorování ve vyučování, rozhovory s dětmi a učiteli. Výzkumu se zúčastnily děti z několika tříd jedné základní školy. Zaměření projektu bylo vývojově psychologické. Pozornost se soustředila na podoby dětských psaných textů, hlavně literárních, jejich rysy, vývoj a změny, dětské strategie psaní, užívání písma apod. Sledované jevy byly zachyceny vývojově, postupně od první do páté třídy. Autorka se věnovala dále otázkám autorství dětí, jejich komunikace s konvečními modely textů, vtahu čtení a psaní, vývoji koncepce žánrů, vlivu školy a dětské kultury na rozvoj písemné kompozice a dalším problémům. Výsledky jsou určeny odborné veřejnosti, psychologům, učitelům, studentům psychologie a studentům učitelství. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The project has dealt with the concept of texts and written texte styles among the children of a younger school age (1st to 5th grade od elementary school). Research examination was qualitative. Even the methods wich were used matched that: collecting written materials, observation, discussions with children and teachers. Research was conducted with the participating children who came from a nuber of classes within one elementary school. The project has focused on the developmental psychology. Attention has concentrated on the appearances of texts written by children, mainly literary texts, their characteristics, development and changes, strategies of children's writing, the use of typeface and similar details. The monitored characteristics have been captured in its development, gradually from the first to the fifth class. The author has subsequently devoted her time to the questions of the children's authorschip, communication with conventional models of text, relation between reading and writing, development of concepts of various themes, influence of chool and children's culture on the development of a written composition and other problems. The results are recommended to a professional public, psychologists, students of psychology and students of pedagogy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 6.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 381 kB