velikost textu

Multikulturní výchova jako (filosofický) problém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multikulturní výchova jako (filosofický) problém
Název v angličtině:
Multicultural Education as Philosophical problem
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Morvayová
Školitel:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Id práce:
125064
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce pojednává o antinomiích definice a praxe tzv. multikulturní výchovy a o jejích východiscích a z nich vyplývajících paradoxech, které destabilizují její koncept a zpochybňují potenci k naplňování cílů, které si klade. Analýza se opírá o poznatky a přístupy vycházející z pozic filosofických a filosoficko-antropologických, z pozic filosofie sociálních věd, sociologie vědění, teorií formulovaných sociální a kulturní antropologií, politickou filosofii a post-strukturální filosofií jazyka, která chápe jazyk jako nástroj či metaforu pro porozumění a význam slov jako intertextuální. Cílem práce je nahlédnout pojmy, definice, konstrukci a optiku konceptů tzv. multikulturní výchovy z pohledu kritické filosofie výchovy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis deals with multicultural education definition and practice antinomies and with paradoxes arising from its bases that are destabilizing its concept and disputing its potential to fulfil the aims that are proposed by. Our analysis insists on findings and approaches coming from philosophical, philosophical antropology perspectives, from philosophy of social science, sociology of knowledge, theories issue from social and cultural antropology, political philosophy and post-structuralist philosophy of language that takes language as an instrument or image of understanding and word sense as an intertextual. The aim of this text is to introspect terms, definitions, constructs and optics of multicultural education concepts from the point of view of critical philosophy of education. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Morvayová 9.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Morvayová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Morvayová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 309 kB