velikost textu

Evropské jazykové portfolio a jeho vliv na vyučovací klima

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropské jazykové portfolio a jeho vliv na vyučovací klima
Název v angličtině:
European Language Portfolio and its impact on teaching climate
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Kargerová
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Oponenti:
Doc. PhDr. Vladimír Smetáček
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Id práce:
125061
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem práce je projekt Evropského jazykového portfolia (EJP) . Cílem bylo ověřit hypotézu, že jeho používání působí pozitivněna vyučovací klima. Empirická část navazuje na dosavadní výzkum klimatu a využívá kvantitativních i kvalitativních metod. Pomocí dotazníkového šetření a pozorování v hodinách bylo zjištěno, že používání EJP ve výuce nejvýrazněji ovlivňuje postoj studentů k učení a vztah mezi učitelem a studenty. Práce přináší poznatky o fungování moderních zahraničních metod v kontextu současného českého školství. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The subject of thesis is the project of European Language Portfolio (ELP). The aim was to confirm the hypothesis that its use ln classes positively affects lesson climate . Experimental part connects to the previous climate research and avails quantitative and qualitative methods. Questionnaire and observation techniques revealed that the use of ELP mostly affects student s ' attitude towards learning and relationship between students and the teacher . The thesis yields findings about modern methods coming from abroad and their functioning in the context of current Czech education. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Kargerová 3.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Kargerová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Kargerová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Vladimír Smetáček 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. 1.53 MB