velikost textu

Školní vzdělávání v Německu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní vzdělávání v Německu
Název v češtině:
School education in Germany
Název v angličtině:
School Education in Germany
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Věra Ježková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Botho Kopp, Dr. phil M. A.
Id práce:
125057
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Znalost vzdělávacích systémů vyspělých demokratických zemí je považována obecně za významnou pro srovnávací pedagogiku i rozvoj vzdělávací politiky jednotlivých zemí, a tedy i České republiky. Tato skutečnost se u nás potvrdila zejména po společenskopolitických změnách v 90. letech minulého století, kdy se projevil na jedné straně zájem čerpat inspiraci ze zahraničních vzdělávacích systémů, na druhé straně pak snaha o částečný návrat ke školství první republiky. Jak je patrno z dalšího textu (Teoreticko- metodologické části, kapitoly 2. Zhodnocení dosavadních poznatků), poslední ucelený pohled na vzdělávání v Německu byl publikován u nás před více než deseti lety (v roce 1997) a podobná publikace se u nás nepřipravuje. Cílem této práce je proto obohatit českou srovnávací pedagogiku, s využitím netradičního metodologického přístupu, o aktuální pohled na školní vzdělávání v Německu - v zemi, s níž nás pojí dlouhá historie, a která byla v české (srovnávací) pedagogice při její výraznější orientaci na země anglosaské poněkud opomíjena, a poskytnout podněty pro českou vzdělávací politiku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
It is the aim of the doctoral thesis to bring new current issue to Czech comparative educational science while using a non-traditional methodological approach and to provide incentives for Czech educational policy. The thesis consists of two main parts: theoretical and methodological part, and research part. In the theoretical and methodological part the aim of the research and research problem are first defined, existing knowledge concerning the topic of thesis are then briefly evaluated, and the the theoretical and methodological bases of the research are presented. The most comprehensive chapter of this part views the presented research from the perspective of the theory on educational research. In the final chapter, the actual execution of the research is briefly described. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Věra Ježková, Ph.D. 10.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Věra Ježková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Věra Ježková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Botho Kopp, Dr. phil M. A. 214 kB