velikost textu

Hudba a slovo v komorních cyklech Lukáše Hurníka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudba a slovo v komorních cyklech Lukáše Hurníka
Název v angličtině:
Music and words in the chamber cycles Lukáš Hurník
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Milan Franěk, Ph.D.
Školitel:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Oponenti:
doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Id práce:
125051
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cíl této práce spočíval v komplexní analýze dvojice cyklů, jež se řadí k celkem početné vokální tvorbě Lukáše Hurníka. Jádrem se stala druhá kapitola, jež se výslovně touto problematikou zabývala. K výběru skladeb mne motivovala řada faktorů: obsahy a parametry hudební, literární a z obou vyplývající výhledy na pedagogickou interpretaci v současné škole. Nesledoval jsem však primárně exaktní vyjádření podnětů, jež by pro uplatnění vybraných skladeb byly směrodatné, nestanovil jsem tedy přesně ani vzdělávací stupeň, na němž se skladby mohou uplatnit. Tyto možnosti jsou značně variabilní již podle toho, který z výsledků analýz bude konkrétní pedagog preferovat, k jakým účelům skladbu použije a v jaké situaci se rozhodne skladbu uplatnit. Slo mi tedy o to, aby impulsy pro takovouto interpretaci z rozborů vysvítaly, ale aby si nenárokovaly dogmatickou nedotknutelnost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The emphasis of this thesis was put on a complex analysis of two cycles, which belong to the rather abundant vocal output of Lukáš Hurník. A second chapter became essential which explicitly discusses these aspects in detail. There were several factors which motivated me to choose this topic: musical and literary content and its parameters as well as the emerging views on pedagogical interpretation in a current school. However, I did not primarily follow the exact explication of these incitations, which would normally be conclusive for the chosen compositions. I also did not determine the exact educational level in which these compositions could be used. This offers numerous variable possibilities of usage, depending on which result of the analysis will be preferred by a particular educator, to which purpose and in what situation he decides to use this composition. The main interest was therefore to make sure, that certain impulses to this interpretation would be clearly evident in the results of these analyses but simultaneously would not claim to be dogmatically untouchable. Even though the main point of my observation was the complex analysis, containing all the attributes of a serious study, 1 could not act schematically. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Milan Franěk, Ph.D. 6.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Milan Franěk, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Milan Franěk, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 755 kB