velikost textu

Agrese a sebevědomí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agrese a sebevědomí
Název v angličtině:
Aggression and self-esteem
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Zuzana Hadj - Moussová
Oponenti:
PhDr. Josef Duplinský, CSc.
Jana Langrová
Id práce:
125050
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Výzkum je zaměřen na problematiku sebevědomí a agrese. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda u univerzitních studentů existuje významný vztah mezi sebevědomím a agresí, zda se liší v sebevědomí a agresi ženy a muži a jedinci s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením. Sebevědomí bylo sledováno na několika úrovních- celková, nízká, střední a vysoká míra. Agrese byla sledována rovněž na úrovni celkové agrese, nízké, střední a vysoké míry. Vedle celkové agrese byl také sledován vztah sebevědomí k fyzické agresi, verbální agresi, hostilitě a hněvivosti. Výsledky potvrzují mimo jiné předpoklad o vztahu sebevědomí a agrese, zejména pak vztah sebevědomí a hostility. Výsledky výzkumu rovněž podporují předpoklad o existenci rozdílu mezi muži a ženami v sebevědomí a agresi, nepodporují předpoklad o rozdílu mezi skupinami s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením v sebevědomí i agresi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In the research we focus on problems of self-esteem and aggress. The aim was to discover and describe if by university students an important relation between self-esteem and aggress exists, if there are some differences in self-esteem and aggress between women and men and individuals with pedagogical and non-pedagogical professional polarization. The self-esteem was followed on different levels- general, low, medium and high level as well as aggress levels. Besides general aggress we followed the relation of self-esteem towards physical aggress, verbal aggress, hostility and anger. The results confirmed among others the presumption about relation between self-esteem a'id aggress, especially between self-esteem and hostility. The results of the research also subsidize the presumption about an existence of significant difference between women and men in self-esteem and aggress, they do not subsidize the presumption of difference between groups with pedagogical and non- pedagogical professional polarization in self-esteem and aggress. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D. 12.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Duplinský, CSc. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. dr. M. Langová, CSc. 155 kB