velikost textu

Kurikulární reforma v ČR po roce 1989 v mezinárodním srovnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kurikulární reforma v ČR po roce 1989 v mezinárodním srovnání
Název v angličtině:
Curricular reform in the Czech Republic after 1989 in the light of international comparisons
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jarmila Dvořáková
Školitel:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Id práce:
125049
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená práce identifikuje společné trendy v kurikulární politice v oblasti povinného vzdělávání na konci 20. a počátku 21. století. Všímá si ideových východisek kurikulární politiky v České republice po roce 1989 a hodnotí její vývoj. Analyzuje klíčové kurikulární dokumenty (např. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) a porovnává jejich přínos. Jádrem předložené práce jsou tři případové studie, které sledují kurikulární politiku v oblasti povinného vzdělávání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Švédsku a Polsku. Pozornost je v jednotlivých případových studiích věnována poslednímu vývoji národní kurikulární politiky, národnímu kurikulu i systému hodnocení žáků. Předložená práce si všímá také mezinárodních diskusí o proměnách kurikula a prezentuje ideové koncepty UNESCO, OECD a EU v oblasti cílů a obsahu vzdělávání. V závěrečné části předložená práce analyzuje, jakým způsobem společné trendy v oblasti národního kurikula ovlivňují kurikulární reformu v České republice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The present thesis identifies the common trends in curricular policy in compulsory education at the end of the 20th and the beginning of the 21st century. It presents the conceptual foundations of curricular policy in the Czech Republic after 1989 and evaluates its development. It analyzes the key curricular documents (e.g. the Framework Education Programme for Basic Education) and compares their progressive aspects. Three case studies are the core of the present thesis. They analyze the curricular policy in compulsory education in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sweden and Poland. They focus on the recent developments in national curricular policies, the National Curriculum and the systems of assessment. The thesis also presents debates on curriculum changes at international level and introduces the theoretical concepts of the UNESCO, OECD and EU in the field of educational aims and content. The final part of the thesis analyzes the common trends in the National Curriculum developments and their influences on curricular reform in the Czech Republic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jarmila Dvořáková 9.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jarmila Dvořáková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jarmila Dvořáková 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Stará, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 103 kB