velikost textu

Problém celku. Holistické koncepty v environmentálním vzdělání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problém celku. Holistické koncepty v environmentálním vzdělání
Název v angličtině:
Problem whole. Holistic concepts in environmental education
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Oponenti:
PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Id práce:
125047
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce byla zahájena1 analýzou současných přístupů či modelů uplatňovaných v environmentálním vzdělávání a relevantních dokumentů v dané oblasti. Pozornost se soustředila na charakteristické rysy a zde uplatňované požadavky, a posléze i na základní obecné pojmy, které jsou pro tento typ vzdělání příznačné2. Na nich pak bylo prováděno zkoumání další, v jeho rámci se ukázal nejvýznamnější právě koncept celostnosti, holismu (který ovšem ve zkoumané oblasti chápán ze souvislostí přírodních věd). Tomuto „celku" jako základnímu východisku i cíli myšlení pak byla věnována pozornost především, a tento zájem dal celé práci nakonec název. Šlo tedy o celek (vědění), o to, aby se ukázala myšlenková východiska tzv. holistických přístupů, a na tomto základě i jejich možnosti a omezení vzhledem k popisu a výkladu skutečnosti, i jejich úloha v konceptech či soustavách vzdělávacích. Byly analyzovány způsoby, jakými se některé oblasti vědění celku přibližují, vyšetřováno, jakou roli zde hraje, například jaký kontext navozuje a zda a jak tento kontext pak působí na utváření dílčích a jednotlivých významů. Bylo dále zkoumáno, zda poukaz k celku je v nějakém ohledu univerzální a zda tedy na tomto základě lze založit dialog mezi různými diskursy. Nakonec byl učiněn pokus vymezit povahu celkovosti samé - metafyzickou, kontextuální, povahu horizontu? K odpovědím na tyto otázky směřovala provedená srovnání celku abstraktního (celek vědění, ke kterému je orientováno samotné vzdělání), s holistickými přístupy založenými na víceméně konkrétním pojetí celku (nevyhnutelně se prosazujícími ve vědě, kde se celek stává „předmětem" studia či alespoň koncepčním rámcem). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The work developed from exploring basic principles of environmental education that form and constitute this area as a distinct field of education: its human dimension, holistic approach, integrative, systems, complex and contextual character, its balancing, connective, ethical dimensions. Attention was focused on the concept of holism, and educational consequences of the holistic point of view, and also holistic approaches in specific disciplines. Areas of interest included methods of natural sciences, particularly where these sciences face methodological limitations, focus on complex features or attempts to unify fields of knowledge. Systems theories as well as definitions of interdisciplinarity were under consideration, as well as unifying concepts in ethics and pedagogy. Comparison of the holistic approach in these different contexts was made and the influence of the concept of the "whole" on the generation of meaning in different discourses was examined. Consequences for the pedagogical field were deduced. Here it was concluded that education (educere) as leading and supporting life motion, growth and development, is based on holistic knowledge that is in relationship with the world and needs continuous care. Education then has to lead not only to understanding of the "whole" of human life, but also of the "whole" of the world that is inhabited by not only human creatures - thus environmental holism should be defined as an approach essential for having a stake and engaging in this world. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 11.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. 94 kB