velikost textu

Tonální a harmonické cítění jako základ tvořivého projevu v hudební výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tonální a harmonické cítění jako základ tvořivého projevu v hudební výchově
Název v angličtině:
Tonal and harmonic sensibilities as a basis for creative expression in music education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petra Beránková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Marie Slavíková
prof. PhDr. Luděk Zenkl, CSc.
Id práce:
125044
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá tvořivým rozvojem tonálního a harmonického cítění v hudební výchově na základní škole. V úvodu nahlíží na tonálně harmonické vztahy z teoretického hlediska a v oblasti hudební psychologie začleňuje tonální a harmonické cítění do systému hudebních schopností. Definuje pojem tonalita a vymezuje její vztah ke sledovaným schopnostem. Následuje vývoj postavení tonálního a harmonického cítění v testech hudebních schopností a prezentace diagnostických metod. Hudební ontogeneze dítěte se zaměřením na rozvoj zkoumaných schopností a vliv rodinného i školního prostředí jsou zachyceny v kapitole týkající se osobnosti žáka. V souvislosti s kreativitou a integrací jsou popsány i pedagogické aspekty rozvoje sledovaných schopností. Teoretickou část uzavírá metodika, která je po stanovení základních principů rozvoje tonálního a harmonického cítění rozpracována do systematických algoritmů v rámci jednotlivých ročníků. Nejrozsáhlejší částí práce je výzkum tvořivého rozvoje tonálního a harmonického cítění na základní škole, jenž zahrnuje popis jednotlivých částí experimentu i interpretaci výsledků. Součástí této práce jsou i modely vyučovacích hodin a ukázky samostatné práce žáků. Výzkum potvrdil, že rozvoj tonálního a harmonického cítění uskutečňovaný prostřednictvím tvořivých aktivit žáků má na výuku jednoznačně pozitivní vliv. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The publication goes into a creative development of tonal and harmonic sensations in the music education al elementary schools. In the introduction, the tonal harmonic relations are taken from a theoretical point of view and in the sphere of musical psychology, there is included the tonal and harmonic sensation into the system of musical abilities. A concept of tonality is defined and its relation to the abilities in view determined. Then there follows an evolution of tonal and harmonic sensations in tests of musical abilities and a diagnostic methods presentation. A child's musical ontogenesis oriented on an evolution of the examined abilities and an influence of home and school backgrounds are depicted in a chapter concerning the personality of a pupil. In the context of the creativity and integration, there are also described pedagogical aspects of the examined abilities development. The theoretical section is concluded by a methodical part that is after the stating of basic principles of the tonal and harmonic sensations development elaborated into systematic algorithms within the scope of different classes. The widest part of the publication is an exploration of tonal and harmonic sensations at an elementary school creative development including a description of the experiment different parts and results interpretation. The publication also contains model lessons and demonstrations of pupils' individual works. The exploration confirmed that the development of tonal and harmonic sensations realized by means of pupils' creative activities has distinctly a positive influence on the teaching. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petra Beránková, Ph.D. 12.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petra Beránková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petra Beránková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Marie Slavíková 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Luděk Zenkl, CSc. 188 kB