velikost textu

Three essays in energy and environmental economics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Three essays in energy and environmental economics
Název v češtině:
Tři eseje v energetické a environmentální ekonomii
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Rečka
Školitel:
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Mgr. PhDr. Sylvester van Koten, Ph.D.
Edwin Muchapondwa
Id práce:
125043
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (P6201)
Obor studia:
Ekonomie (XXE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
distance function; emission abatement; decomposition; environmental and financial performance;
Klíčová slova v angličtině:
distance function; emission abatement; decomposition; environmental and financial performance;
Abstrakt:
Tři eseje v energetické a environmentální ekonomii Autor: Mgr. Lukáš Rečka Školitel: Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. Akademický rok: 2018/2019 Abstrakt Tato práce se skládá ze tří článků, které sdílejí hlavní téma - energetiku a životní prostředí. Práce se zaměřuje především na český energetický systém a analyzuje jeho vývoj po sametové revoluci a jeho možný budoucí vývoj. První článek aplikuje indexovou dekompoziční analýzu hlavních hnacích sil výrazného snížení emisí znečišťujících látek v ovzduší při přechodu české ekonomiky na tržní ekonomiku 90. letech. Dále pak zkoumá, jak hnací síly ovlivnily objem emisí během následujícího období až do roku 2016. Druhý článek reaguje na rozhodnutí Vlády ČR z roku 2015 o zrušení územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Severních Čech. Článek analyzuje dopady zachování územně ekologických limitů a porovnává je se třemi alternativami prolomení limitů, o kterých v roce 2015 rozhodovala Vláda ČR. Dopady každého z těchto tří návrhů jsou analyzovány pomocí energetického modelu TIMES českého energetickému systému a jsou vyhodnoceny dopady na palivový a technologický mixu, náklady na výrobu energie, související emise a externí náklady spojených výrobou elektřiny a tepla. Třetí článek analyzuje dopad masivního nárůstu větrných a solárních zařízení v Německu na přenosové sítě ve střední Evropě. Německá politika „Energiewende“ společně s nedostatečnou přenosovou kapacitou mezi severní a jižní částí Německa a společnou německo-rakouskou obchodní zónou významně přispěly k přetížení ve středoevropské přenosové soustavě. Článek hodnotí tyto dopady na přenosovou soustavu v ČR, Polsku, Slovensku, Rakousku a Německu. Dva scénáře roku 2025 jsou hodnoceny na základě čtyř reprezentativních týdnů. JEL klasifikace C61, C63, D62, Q4, Q51, Q53, Q58 Klíčová slova energetický systém; energetické modelování, LMDI, TIMES, ELMOD, emise, energie, externality
Abstract v angličtině:
Three Essays in Energy and Environmental Economics Author: Mgr. Lukáš Rečka Supervisor: Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. Academic Year: 2018/2019 Abstract This thesis consists of three articles that share the main theme – energy and environment. The dissertation aims mainly at the Czech energy system and analyses it development after the Velvet Revolution and its possible future development. The first article applies Logarithmic Mean Divisia Index decomposition to analyses the main driving forces of significant reduction in air quality pollutants during the transition of the Czech economy towards market economy in the 1990s. It continues then to investigate how the driving forces affected the emissions volumes during succeeding the post-transition period up to 2016. The second article reacts on the 2015 governmental decision to lift brown coal mining limits in the North Bohemia coal basin. The paper analyses the impacts of maintaining the ban on mining coal reserves and compares them with three alternative options that would each weaken the environmental protections of the ban. The impacts of each of these alternative governmental propostions are analysed on the Czech energy system, the fuel- and the technology-mix, the costs of generating energy, related emissions and external costs associated with the emissions. The third article analyses the impact of massive increase in wind and solar installations in Germany on transmission networks in the Central Europe. The German policy “Energiewende” and insufficient transmission capacity between the northern and the southern part of Germany and the German-Austrian bidding zone have all heavily contributed to congestion in the Central European transmission system. The article assesses this impacts on relevant transmission grid. Two scenarios for the year 2025 are evaluated on the basis of four representative weeks. JEL Classification C61, C63, D62, Q4, Q51, Q53, Q58 Keywords energy system modelling, LMDI, TIMES, ELMOD, emission, energy, externalities,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Rečka 7.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Rečka 350 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Rečka 412 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. 10.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. 10.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. PhDr. Sylvester van Koten, Ph.D. 9.35 MB
Stáhnout Posudek oponenta Edwin Muchapondwa 12.21 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.24 MB